Llei de Start-ups i requisits d’identificació d’inversors estrangers

La llei de foment de l'ecosistema de les empreses emergents s'enfoca també a l'atracció d'inversió estrangera i fidelització del talent. Perquè la inversió creixi, la llei actua en primer lloc en el terreny fiscal. En particular, en el que afecta les persones físiques que inverteixin en empreses de nova o recent creació.
 
Pel que respecte a la inversió estrangera, es redueixen els requisits burocràtics per als inversors que no vagin a residir a Espanya: no estaran obligats a obtenir el número d'identitat d'estranger (NIE), facilitant la sol·licitud electrònica del número d'identificació fiscal (NIF), requisit imprescindible per a materialitzar i documentar la inversió. Aquesta simplificació consisteix en el fet que si es tracta d'una persona física estrangera es permetrà la identificació amb l'obtenció únicament del NIF i en el cas de tractar-se d'una entitat estrangera, sempre que la nova entitat es creï a través del Centre d'Informació i Xarxa de Creació d'Empreses (CIRCE), es permet l'obtenció del NIF per a l'entitat inversora estrangera per aquest mateix sistema.
 
S'ofereixen dues vies electròniques alternatives perquè els inversors estrangers, sense residència a Espanya, obtinguin el número d'identificació fiscal que la llei exigeix per a realitzar actes amb transcendència tributària sense necessitat de personar-se en una oficina administrativa per a sol·licitar-ho o recollir-ho, alineant-se així amb els països més avançats.
 
1. Les persones físiques que manquin de la nacionalitat espanyola, que desitgin invertir en empreses emergents espanyoles i no resideixin a Espanya, hauran de sol·licitar a l'Agència Estatal d'Administració Tributària espanyola un número d'identificació fiscal. No estaran obligades, a aquest efecte, a obtenir un número d'identitat d'estranger.
 
Quan l'inversor sigui una persona jurídica o una entitat sense personalitat jurídica de nacionalitat estrangera, el representant que sol·liciti en el seu nom el número d'identificació fiscal haurà de tenir assignat un número d'identificació fiscal. El seu poder de representació podrà constar en un document notarial o en un contracte de mandat amb representació en el qual consti expressament l'acceptació de la representació fiscal. Si el document notarial s'ha emès per un notari estranger, no s'exigirà adequar el seu contingut a l'ordenament jurídic espanyol.
 
En el cas que no s'acrediti la inversió en una empresa emergent en el termini de sis mesos des de l'assignació del número d'identificació fiscal de l'inversor, l'Agència Estatal d'Administració Tributària podrà revocar el número d'identificació fiscal assignat a l'inversor estranger.
 
2. L'Agència Estatal d'Administració Tributària habilitarà un procediment electrònic, a l'efecte del que s'estableix en l'apartat 1, que haurà de resoldre's en el termini de deu dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud del número d'identificació fiscal, acompanyada de la documentació que, si escau, s'exigeixi.
 
Els models per a sol·licitar aquest número estaran disponibles en format electrònic i la seva presentació podrà realitzar-se utilitzant un certificat electrònic qualificat conforme a les condicions que estableixen les lletres a) i b) de l'apartat 2 de l'article 9 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i la seva normativa de desenvolupament vigent a cada moment, i que resulti admissible per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
 
3. Quan la inversió tingui lloc per a constituir una empresa i aquesta es tramiti per via electrònica a través del Centre d'Informació i Xarxa de Creació d'Empreses (CIRCE), mitjançant Document Únic Electrònic (DUE), regulat en la disposició addicional tercera del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, l'inversor podrà sol·licitar a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, a través del Punt d'Atenció a l'Emprenedor, l'assignació d'un número d'identificació fiscal per a si mateix. En un altre cas, el notari actuant enviarà, de manera immediata, còpia de l'escriptura a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, sol·licitant l'assignació d'un número d'identificació fiscal per a l'inversor.
Els notaris també podran sol·licitar l'assignació del número d'identificació fiscal per als estrangers referits en aquest article, quan s'incorporin com a socis a una empresa emergent en ocasió d'una ampliació del seu capital social o una altra operació societària.
 
Per a més informació o per a qualsevol dubte, pots posar-te en contacte amb el Departament d'Estrangeria i nacionalitat de CINC Assessoria:
extranjeria@cinc.es
 
O truca a qualsevol dels nostres centres
933 03 060 (Barcelona)
972 505 100 (Figueres)
972 940 940 (Girona)

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC