Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2022: resum de les principals mesures tributàries

A continuació, us fem un resum de les mesures fiscals més destacades: 
 

Mesures que afecten a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques


 

S’apliquen nous límits en les reduccions de l’IRPF per aportacions a sistemes de previsió social: 
 

Es rebaixen els diferents límits en relació amb els sistemes de previsió social. 
 
Per una banda, en les assegurances privades que només cobreixen el risc de dependència severa o de gran dependència, el conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que satisfacin primes a favor d’un mateix contribuent, incloses les del propi contribuent, no podran excedir de 1.500 euros anuals (abans, el límit era de 2.000 euros anuals).   
 
Per altra banda, el límit màxim conjunt per les aportacions o contribucions a sistemes de prevenció social, s’aplicarà la menor de les quantitats següents:   
 

  1. El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i les activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici.
  2. 1.500 euros anuals (amb anterioritat al límit era 2.000 euros). 
     

A partir de l’1 de gener de 2022, aquest límit s’incrementarà en 8.500 euros, sempre que provingui de contribucions empresarials, o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social (mateix pla de pensions, pla de previsió social empresarial, mutualitat de previsió social, etc.) al qual s’han realitzat les contribucions empresarials, per l’import igual o inferior a la respectiva contribució empresarial (anteriorment el límit era de 8.000 euros i l’increment havia de provenir exclusivament de contribucions empresarials).   
 

Les quantitats aportades per l’empresa que derivin d’una decisió del treballador seran considerades com aportacions del treballador. 
 

Les aportacions pròpies que l’empresari realitzi a plans de pensions de treball o mutualitat de previsió social, dels quals, al mateix temps, sigui promotor i partícip o mutualista, així com les que realitzi a plans de previsió social empresarial o assegurances col·lectives de dependència dels quals sigui prenedor i assegurador, seran considerades com contribucions empresarials, a afectats del còmput d’aquest límit. 
 

A més, es manté el límit de 5.000 euros anuals per les primes a assegurances col·lectives de dependència satisfetes per l’empresa, que ja existia amb anterioritat. 
 

Límits excloents del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF 
 

Es prorroguen per l’exercici 2022 els límits excloents del règim simplificat i del règim especial de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d’ingressos. 
 

Per tant, les magnituds excloents de caràcter general seran per a l’exercici 2022 les següents: 
 

  • Volum d’ingressos en l’any immediat anterior superior a 250.000 euros pel conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, les ramaderes i les forestals. Es computarà la totalitat de les operacions, existeixi o no l’obligació d’expedir factura. No podran superar els 125.000 euros les operacions en les quals existeixi l’obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui empresari. 
  • Volum d’ingressos pel conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes superior a 250.000 euros.
  • Volum de compres en béns i serveis en l’any immediat anterior, excloses les adquisicions del immobilitzat, superior a 250.000 euros. 

Mesures que afecten l’Impost de Societats


 
Tributació mínima del 15%
 
Es fixa una imposició mínima del 15% de la base imposable pels contribuents de l’Impost amb un import net de la xifra de negocis igual o superior a vint milions d’euros o que tributi en el règim de consolidació fiscal. 
 
A més, aquesta mesura regula també en l’Impost sobre la Renda de no Residents, per les rendes obtingudes mitjançant establiment permanent.
 
Modificació del Règim Especial d’Entitats dedicades a l’arrendament de l’habitatge
 
Per últim, es redueix la bonificació al 40% (amb anterioritat era del 85%) a la part de la quota íntegra que correspongui a les rendes derivades de l’arrendament d’habitatges que compleixin els requisits per l’aplicació d’aquest règim.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
gener 27, 2022

La solució per a assegurar els teus béns de consum acabats d’adquirir

Sabies que existeix una assegurança per assegurar tota mena de béns de consum que hagis adquirit recentment, tant en l'àmbit empresarial com particular? Es tracta de l'assegurança d'Equips de consum la qual et permet protegir dispositius electrònics i altres béns com vehicles de mobilitat personal, instruments musicals, electrodomèstics i molt més.
 
 

 

Llegeix més
CINC