Llei de l’Habitatge: quines despeses i clàusules han d’aparèixer en els contractes de lloguer

La Llei de l'Habitatge, en vigor des del 26 mes de maig, estableix novetats com els topalls en el preu del lloguer i el fet que sigui l'arrendador qui es faci càrrec de les despeses d'agència. Per això, és obligatori que tota aquesta informació ja figuri de forma actualitzada en els nous contractes d'arrendament.
 
A continuació, recordem quines dades han d'incloure's en els contractes de lloguer d'immobles des de l'entrada en vigor de la nova Llei.
 

Despeses de gestió


Els costos de gestió i formalització del contracte els assumeix l'arrendador. No obstant això, la norma també estableix que el propietari pot fer-se càrrec d'unes certes despeses, com l'IBI o l'impost d'escombraries, sempre que s'hagin acordat amb anterioritat.
 

Actualització de preus


La llei estableix límits sobre l'augment del lloguer. Per a l'any 2023, la referència continua sent l'IPC fins que es creï un nou índex per a actualitzar la renda.
 
Els contractes renovats enguany, amb data de contracte en 2022 o anys anteriors, no podran augmentar el preu en més d'un 2%. No obstant això, els contractes que se signin ara podrien actualitzar-se amb un límit del 3%, com estableix la llei, en 2025. A partir de llavors, es crearà un nou índex en aquests termes.
 

Pagament del lloguer


La Llei d'Habitatge també estableix que el pagament del lloguer ha de realitzar-se per mitjans electrònics. No obstant això, encara que la norma aporta més detalls, s'ha especificat una excepció per a poder pagar en efectiu quan no es disposi de mitjans electrònics.
 

Pròrrogues de contractes


Pel que fa a la pròrroga dels contractes, la llei estableix el següent: "Si arriba la data de venciment del contracte, o de qualsevol de les seves pròrrogues, una vegada transcorreguts almenys cinc anys de durada del contracte, o set anys si l'arrendador és una persona jurídica, i cap de les parts ha notificat a l'altra la seva voluntat de no renovar-lo amb almenys quatre mesos d'antelació en el cas de l'arrendador, o almenys dos mesos d'antelació en el cas de l'arrendatari, el contracte es prorrogarà obligatòriament per períodes anuals fins a un màxim de tres anys més".
 
La llei estableix que l'arrendador pot incloure una clàusula en el contracte que indiqui que, al cap d'un any des de la signatura del contracte, pot tornar a disposar de l'habitatge si la necessita per a si mateix o per als seus familiars de primer grau de consanguinitat.
 
Per a més informació sobre com afecta aquesta nova norma als contractes d'arrendament, pots contactar amb CINC Assessoria:
 
933 030 060 (Barcelona)
972 940 940 (Girona)
972 505 100 (Figueres)
 
info@cinc.com
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC