Llei Beckham: l’avantatjós règim fiscal dels nòmades digitals i els impatriats

Llei Beckham requisits i avantatges

La Llei Beckham fa referència al règim fiscal especial aplicable als treballadors estrangers desplaçats a treballar o a teletreballar des d’Espanya.

Sota aquesta llei, els treballadors estrangers que compleixen certs criteris poden optar per tributar a Espanya només pels ingressos generats dins del país, en comptes de per la totalitat dels seus ingressos globals i un tipus impositiu avantatjós del 24%.

Quins requisits cal complir per beneficiar-se de la Llei Beckham?

Les condicions clau de la Llei Beckham inclouen:

Beneficiaris: es poden acollir a aquest règim especial els treballadors estrangers que es traslladen a Espanya per motius laborals i que no han estat residents durant els cinc períodes impositius anteriors al desplaçament.

A més, el desplaçament s’ha d’efectuar el primer any d’aplicació del règim o l’any anterior, a causa de:

 1. Un contracte de treball, ja sigui signat per una empresa espanyola o amb una empresa estrangera amb qui hagi signat una carta de desplaçament.
 2. Nòmades digitals, és a dir, quan es tingui un contracte laboral amb una empresa estrangera que permeti el treball a distància per mitjans telemàtics.
 3. L’adquisició de la condició d’administrador d’una entitat. Si es tracta d’una entitat patrimonial, l’administrador no podrà tenir una participació igual o superior al 25%.
 4. La realització a Espanya duna activitat econòmica, com a autònom, qualificada com a activitat emprenedora.
 5. La realització a Espanya d’una activitat prestada per un professional altament qualificat que, o presta serveis a empreses emergents o realitza activitats de formació o de R+D, i aquestes representen més del 40% dels rendiments.

 • Familiars: també poden tributar per aquest sistema les persones de l’entorn familiar dels treballadors estrangers, com els cònjuges i fills menors de 25 anys o de qualsevol edat en cas de discapacitat.
 • Base imposable reduïda: el treballador pot triar tributar només pels ingressos generats a Espanya, reduint-ne així la base imposable.
 • Tipus impositiu: el tipus impositiu aplicable a la base imposable és fix:
  – 24% fins a 600.000 euros.
  – 47% a partir de 600.000 euros.
 • Durada del règim: podran acollir-se a aquest règim aquells treballadors durant els primers sis mesos des de l’inici de la seva relació laboral i, de manera retroactiva, tots aquells que es van desplaçar a Espanya el 2022 o 2023. Un cop estiguin el país, s’aplica durant l’exercici d’arribada i els cinc anys següents.

En quines situacions no és possible acollir-se a aquest règim?

Hi ha certes condicions que s’han de complir per aprofitar els beneficis de la Llei Beckham, ja que hi ha casos específics en què no s’aplica. Aquells que no poden optar-hi inclouen:

 • Treballadors autònoms, llevat que prestin una activitat econòmica qualificada com a innovadora o que siguin altament qualificats.
 • Esportistes professionals.

Quins avantatges i inconvenients fiscals té la Llei Beckham?

 • Tributació exclusiva per rendes al territori espanyol a una tarifa reduïda del 24%, quan generalment la tributació sota règim general seria superior. A més, es tributarà a Espanya exclusivament pels rendiments obtinguts al territori espanyol i no per la seva renda mundial, facilitant la fiscalitat dels nous residents.
 • Els guanys de capital obtinguts a l’estranger estaran lliures de tributar a Espanya.
 • Impost sobre el patrimoni. Sí que s’ha de pagar aquest impost, però només pels béns i els drets situats a Espanya, com els no residents fiscals a Espanya.
 • Com que la Llei Beckham fa que el contribuent sigui considerat a ulls de l’estat un no resident fiscal, no ha de presentar el Model 720 de declaració de béns a l’estranger.
 • Impost sobre Successions i Donacions. Els “impatriats” sota aquesta Llei han de tributar les donacions i les successions per la comunitat autònoma que li correspongui, independentment d’on siguin els béns rebuts.
 • Doble imposició. Qualsevol treballador estranger establert a Espanya que s’aculli a aquest règim no pot aplicar la major part dels convenis de doble imposició.
 • Deducció de despeses. L’impatriat no podrà aplicar els beneficis fiscals que la resta de contribuents sí que poden en un règim habitual, com ara la deducció de despeses de la Seguretat Social.

Per a més informació, no dubtis de posar-te en contacte amb el Departament Fiscal de CINC Assessoria.

Segueix llegint

Veure-les totes
Nou reglament d'estrangeria 2024
gener 29, 2024

Quines novetats comporta la nova reforma del Reglament d’Estrangeria

Durant aquest 2024 es durà a terme una reforma important al Reglament d’Estrangeria que, entre altres canvis, permetrà simplificar els tràmits i reforçar la protecció de les persones migrants. Aquesta novetat va ser anunciada el 28 de desembre passat per la ministra d’Inclusió, Seguretat i Migracions, Elma Saiz, i espera aprovar-se aquest 2024 mitjançant un Reial decret llei.

Llegeix més
CINC