Línies de crèdit ICO 2021 per autònoms i emprenedors

Durant 2021, estan vigents noves línies de crèdit ICO durant 2021 per a autònoms i emprenedors, que podran sol·licitar-se al llarg de l'any.
 

Qui pot accedir a aquestes línies d'ajuda?


Podran sol·licitar els préstecs autònoms, emprenedors i tot tipus d'empreses, tant espanyoles com estrangeres que vulguin dur a terme activitats empresarials i /o inversions, cobrir necessitats de liquiditat o despeses dins del territori nacional.
 
També podran sol·licitar finançament dels particulars, les comunitats de propietaris i les agrupacions de comunitats de propietaris per rehabilitar habitatges i edificis o reforma dels seus elements comuns.
 

On es poden sol·licitar?


Directament a través de les entitats de crèdit.
 

Quin és l'import màxim per client i per any?


Es podrà finançar fins al 100% de l'import de la factura sempre que no se superi l'import màxim de 12,5 milions d'euros de saldo viu per client i any, en una o diverses operacions.
 

Quins conceptes són finançables?


 
  • Projectes d'inversió i /o les necessitats generals de l'activitat, entre d'altres, necessitats de liquiditat com ara despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, compra de mercaderia, etc.
  • Necessitats tecnològiques.
  • Adquisició d'actius fixos nous o de segona mà.
  • Vehicles turismes i industrials.
  • Adequació i reforma d'instal·lacions.
  • Adquisició d'empreses.
  • Rehabilitació o reforma d'edificis, elements comuns i habitatges (IVA o impostos anàlegs inclosos) en el cas de comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris i particulars.

Quines són les modalitats d'operació existents?


Préstec, leasing, renting o línia de crèdit.
 

Quins tipus d'interès s'ofereixen?


Es pot triar entre un tipus d'interès fix o variable. Si l'operació es va formalitzar a tipus d'interès variable, aquest serà revisat semestralment per l'entitat de crèdit d'acord amb el que estableix el contracte de finançament.
 
La TAE no podrà superar els límits següents:
 
  •  Per a operacions a termini igual a 1 any: tipus fix o variable més fins 2,30%.
  • Per a operacions a termini de 2, 3 o 4 anys: tipus fix o variable més fins a 4,00%.
  • Per a operacions a un termini igual o superior a 5 anys: tipus fix o variable més fins 4,30%
El TAE s'actualitza amb caràcter quinzenal. Es pot consultar a la fitxa del producte del web de l'ICO.
 

Quin és el termini d'amortització i carència?


D'un a 20 anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis.
 

Quines comissions i despeses s'apliquen?


L'entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l'inici de l'operació, a més de, si s'escau, la d'amortització anticipada.
 

Quines són les garanties?


Quedaran determinades per l'entitat de crèdit, excepte l'aval de SGR/SAECA.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC