Limitacions als pagaments en efectiu

La Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, publicada en el BOE del dia 10 de juliol, modifica l’article 7 de la Llei 7/2012 que regula les limitacions als pagaments en efectiu de determinades operacions.

La llei estableix que no podran pagar-se en efectiu les operacions, amb un import igual o superior a 1.000 euros (abans 2.500 €) o el seu contravalor en moneda estrangera, en què alguna de les parts actuï en qualitat d’empresari o professional. 
 
No obstant, l'esmentat import serà de 10.000 € (abans 15.000 €) quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d'empresari o professional.
 
Aquesta limitació s'aplicarà a tots els pagaments efectuats a partir de l'entrada en vigor de la norma (a partir de 11 de juliol de 2021), encara que es refereixin a operacions concertades amb anterioritat a l'establiment de la limitació.
 
La Llei 11/2021 també modifica la regulació del procediment sancionador del règim de limitació de pagaments en efectiu, establint algunes especialitats.
 
Entre les novetats, destaquem que un cop notificada la proposta de resolució, el pagament voluntari en qualsevol moment anterior a la notificació de la resolució definitiva implicarà una reducció del 50% de l'import de la sanció, i la renúncia a formular al·legacions.
 
Les modificacions de procediment sancionador seran aplicables als procediments que s'iniciïn a partir de l'11 de juliol de 2021
 
No obstant l'anterior, la nova reducció de la sanció per pagament voluntari s'aplicarà a les sancions exigides amb anterioritat a l'11 de juliol, sempre que no hagin estat objecte de recurs i no hagin adquirit fermesa. A aquests efectes, l'Administració competent rectificarà aquestes sancions.
 
També s'aplicarà l'esmentada reducció, si concorren les següents circumstàncies:
 
  • Que, des l'11 de juliol de 2021 i abans de l'1 de gener de 2022, l'interessat acrediti davant l'Administració competent el desistiment del recurs interposat contra la sanció. L’esmentada acreditació s'efectuarà amb el document de desistiment que s'hagués presentat davant l'òrgan competent per conèixer del recurs.
  • Que en el termini de l'apartat 2 de l'article 62 de la Llei 58/2003, general tributària, obert amb la notificació que a aquest efecte realitzi l'Administració després de l'acreditació d'aquest desistiment, s'efectuï l'ingrés de l' import restant de la sanció
 
 
Per a qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb:
 
CINC Asesoría de Empresas en Barcelona
c/ Llull, 321
08019 Barcelona
933 030 060
 
CINC Asesoría de Empresas en Girona
c/ Güell, 58
17001 Girona
972 940 940
 
CINC Asesoría de Empresas en Figueres
c/ Blanc, 8
17600 Figueres
972 505 100
 

Segueix llegint

Veure-les totes
juliol 2, 2021

ProWorkSpaces es cita a Madrid

El patronal dels espais d'oficines flexibles, coworking i centres de negocis, ProWorkSpaces, ha celebrat la seva Assamble Anual Ordinària, renovant la Junta Directiva per al període 2021 – 2024.

Llegeix més
CINC