L’Estat paga la cotització als cuidadors no professionals beneficiaris de la Llei de Dependència

Des de l'1 d'abril, els cuidadors no professionals beneficiaris de la llei de dependència poden subscriure un conveni especial amb la Seguretat Social gràcies al qual ja no han de pagar les cotitzacions, com venia ocorrent des de 2013. És per tant l'Estat i no el cuidador qui assumeix aquestes cotitzacions, segons estableix el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació.
 
Aquesta mesura torna a entrar vigor després de set anys de la modificació d'aquest conveni, ja que el 2012 un decret llei el va modificar, determinant que era el cuidador qui s'havia de fer càrrec de les seves cotitzacions a la Seguretat Social. Finalment, el passat 1 de març es va recuperar la integritat del conveni, en vigor des de principis d'abril.
 

Qui pot subscriure aquest conveni especial?


  • Es considera cuidador no professional a aquelles persones que tenen cura d’una persona dependent a la qual estan units per nexe conjugal o de parentiu per consanguinitat, afinitat o adopció, fins a tercer grau.
  • Poden subscriure’s al conveni tots aquells cuidadors no professionals de persones en situació de dependència.
  • Així mateix, hauran d'acreditar que la persona de la qual tenen cura és beneficiària d'alguna prestació econòmica regulada per la Llei de Dependència.

Quins requisits són necessaris per subscriure-s’hi?


  • No estar d'alta en qualsevol règim de la Seguretat Social a temps complet.
  • No percebre cap prestació d'atur, pensió per jubilació o incapacitat permanent.
  • En cas de percebre una pensió per viduïtat o en favor de familiars, que sigui menor de 65 anys.
  • No ha d'estar en període d'excedència laboral a causa de la cura de familiars que tinguin la consideració de períodes de cotització efectiva.

Què passa amb els convenis signats abans l'1 d'abril?


 
Els convenis especials signats abans l'1 d'abril continuen vigents, amb la diferència que l'Estat passa a assumir les quotes socials.
 

Quina és la base de cotització mínima dels cuidadors?


 
La base de cotització és la mínima del règim general, que correspon a 1.050 euros mensuals en 2019. En cas que optessin per una base de cotització superior, hauran d'abonar la diferència.
 
Per a més informació, pots contactar amb el nostre Departament Laboral (laboral@cinc.es).
 
Cordialment,
CINC Assessoria

 

Segueix llegint

Veure-les totes
maig 16, 2019

Entrevista a Ontruck

Ontruck és una empresa jove i innovadora que pretén revolucionar el sector del transport apostant per una gestió intel·ligent de les càrregues de mercaderies per carretera a través de la tecnologia.

Llegeix més
CINC