Les claus del Reial-Decret Llei 28/2020 de treball a distància

El Govern ha aprovat en Consell de Ministres el Reial-Decret Llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància. Aquesta norma desenvolupa la modalitat de la feina a distància en el sector privat, l'obligació de les empreses de dotar dels mitjans necessaris i de sufragar les despeses relacionades per al desenvolupament de l'activitat, així com els drets i deures dels treballadors que teletreballen regularment.
 
Recordem que el teletreball és una forma d'organització i/o de realització de la feina, que utilitza les tecnologies de la informació en el marc d'una relació laboral, en la qual una ocupació que podria ser realitzada des de les instal·lacions de l'empresa es realitza fora de les mateixes de manera regular.
 
 

Aspectes a destacar de la norma


1. Voluntarietat i reversibilitat el teletreball: el treball a distància serà voluntari per a la persona treballadora i per a l'empresa, a més de reversible. La negativa del treballador a treballar a distància no serà causa justificativa de modificació substancial de les condicions de treball ni de l'extinció del contracte.
 
2. Acord individual de la feina a distància: s'exigeix que l'empresa signi amb cada treballador en un termini de 3 mesos un acord per escrit que haurà de contemplar les especificitats derivades de la feina, que podrà formar part del contracte laboral o realitzar-se en un moment posterior, però que haurà de formalitzar-se abans que s'iniciï el treball a distància i registrar-se a l'Oficina d'Ocupació. Aquest requisit és exigible i sancionable (RDL 5/2000, de 4 d'agost).
 
El contingut mínim obligatori ha de donar resposta a, almenys, 10 elements:
 
 • Inventari, mitjans i eines que el treballador/a utilitza a casa
 • Enumeració de les despeses
 • Horari de treball del treballador/a
 • Percentatge i distribució entre treball presencial i treball a distància
 • Centre de treball de l'empresa i lloc de la feina a distància
 • Durada de termini de preavís per a situacions de reversibilitat
 • Mitjans de control empresarial
 • Procediment a seguir en cas de dificultats tècniques que impedeixin el treball
 • Instruccions per al compliment de la protecció de dades i sobre seguretat de la informació
 • Durada de l'acord de treball a distància
3. Dies de teletreball: perquè un treballador pugui acollir-se a la normativa de teletreball haurà de realitzar a distància un 30% de la seva jornada setmanal durant un període de tres mesos, és a dir, almenys dos dies a la setmana.
 
4. Costos del teletreball: el treballador tindrà dret a l'abonament de les despeses relacionades amb els equips, eines i mitjans vinculats al desenvolupament de la seva activitat laboral. Així, s'ha d'establir un mecanisme per determinar i compensar o abonar les despeses vinculades al teletreball en el conveni col·lectiu o en un acord entre l'empresa i la representació legal dels treballadors.
 
5. Igualtat de tracte entre treballadors i teletreballadors: els empleats que presentin els seus serveis a distància tindran els mateixos drets i no podran sofrir perjudici en cap de les seves condicions laborals, incloent retribució, estabilitat en l'ocupació, temps de treball, formació i promoció professional.
 
6. Control empresarial: l'empresa podrà "adoptar les mesures que consideri més oportunes de vigilància i control" per a verificar el compliment dels treballadors de totes les seves obligacions i deures laborals, però amb la deguda consideració a la seva dignitat.
 
7. Dotació d'equips: les empreses estan obligades a dotar dels mitjans, equips, eines i consumibles que exigeix el desenvolupament de la feina a distància, així com el manteniment que sigui necessari. Els convenis o acords col·lectius poden establir el mecanisme per determinar i abonar les compensacions de despeses corresponents.
 
8. Menors i formació: en els contractes de treball amb menors i en els de pràctiques i per a la formació i l'aprenentatge, només podrà arribar a un acord de treball a distància que garanteixi almenys un 50% de prestació de serveis presencial.
 
9. Drets dels treballadors:
 
 • Dret a la desconnexió digital fora del seu horari laboral i el respecte a la durada màxima de la jornada.
 • El dret a la intimitat i a la protecció de dades. L'empresa no podrà exigir la instal·lació de programes o aplicacions en dispositius propietat del treballador/a, ni la utilització d'aquests en el desenvolupament de la feina a distància.
 • Dret a l'aplicació de la normativa preventiva i la protecció en matèria de seguretat i salut en el treball. L'avaluació de riscos ha d'afectar únicament a la zona habilitada on es prestarà els serveis.
 • Dret a l'horari flexible respectant els temps de disponibilitat obligatòria i els descansos establerts per llei.
 • Dret al registre horari: el sistema de registre horari ha d'incloure el moment d'inici i finalització de la jornada, així com reflectir fidelment el temps durant el qual el treballador realitza el treball a distància.

Entrada en vigor: L’acord de treball a distància haurà de formalitzar-se en el termini de 20 dies des de la publicació del present Reial Decret.

Per a qualsevol aclariment o dubte, pots contactar amb el Departament Laboral de CINC Assessoria (laboral@cinc.es).
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC