Les claus del permís de paternitat 2020: com afecta els autònoms?

Les mesures de conciliació laboral han millorat en els darrers anys, i un exemple d’això és l’equiparació progressiva del permís de paternitat a la del de maternitat. Abans, els pares només podien gaudir de 15 dies de descans, que van passar a ampliar-se a 4 setmanes el 2017, 5 setmanes el 2018 i 8 setmanes el 2019. 
 
Aquest gener de 2020 s’ha tornat a ampliar el permís de paternitat fins a les 12 setmanes, i la previsió és que el 2021 s’equipari al de 16 setmanes. 
 

Quins són els requisits que han de complir els autònoms per gaudir del permís de paternitat?


Les condicions que han de complir els treballadors per compte propi per accedir al nou permís de 12 setmanes són les mateixes que fins ara:
  • Han d’estar donats d’alta a la Seguretat Social i estar al corrent dels seus pagaments.
  • Cal notificar el naixement (adopció o acolliment) durant els 15 primers dies del fill o filla en una oficina de la Seguretat Social. Cal lliurar la següent documentació: DNI, l’informe mèdic del part, el llibre de família o la certificació de la inscripció en el Registre Civil de l’infant. També és necessari emplenar el document de situació d’activitat que demostra l’activitat com a autònom, així com el número de compte en el qual s’ha de fer l’ingrés de la prestació. 
  • Cal haver cotitzat un mínim de 180 dies durant els 7 anys anteriors al moment en què se sol·licita la baixa, o 360 dies al llarg de tota la vida laboral.

Quina quantitat de la prestació es percep?


L’autònom té dret a cobrar l’equivalent al 100% de la base reguladora establerta per a la prestació per incapacitat temporal. En situacions d´adopció, o acolliment, cal presentar la resolució judicial que ho acrediti. 
 

Novetat: 4 setmanes obligatòries de baixa


Enguany, s’incorpora una novetat: dintre de les 12 setmanes de baixa és obligatori agafar de descans 4 setmanes immediatament després del naixement del fill o filla. 
 
La resta de temps més enllà de les 4 setmanes obligatòries es poden gaudir de forma ininterrompuda durant les següents 8 setmanes. També hi ha la possibilitat que la mare cedeixi dues setmanes més al pare i, per tant, s’aconseguirien 14 setmanes de permís en total. L’altra opció seria fer un ús d’aquest temps en diversos períodes de temps durant el primer any de vida de l’infant. 
 
Si no es gaudeixen d’aquestes setmanes de permís durant els primers 12 mesos de vida del fill o filla, es perd el temps restant. Es pot sol·licitar la baixa per setmanes sempre i quan s’informi dels períodes escollits, a temps complet o a mitja jornada (reduint-se la quantia de manera proporcional). 
 
Per a qualsevol aclariment  o dubte, podeu contactar amb el nostre Departament Laboral (laboral@cinc.es).
 
Cordialment,
CINC Assessoria d’Empreses

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC