Les claus de la directiva europea “d’insolvència, reestructuració temprana i segona oportunitat” per a empreses insolvents

El 16 de juliol de 2019 va entrar en vigor la "Directiva (UE) 2019/1023 sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions i sobre mesures per augmentar l'eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes" publicada al DOUE el 20 de juny de 2019 i que modifica la Directiva (UE) 2017/1132 com "Directiva europea d'insolvència, reestructuració primerenca i segona oportunitat".
 
El text permet que les empreses deutores amb dificultats financeres tinguin accés a un marc de reestructuració preventiva que els permeti emprendre aquest tipus d'operació quan encara són viables, per evitar arribar a la insolvència i destruir llocs de treball. En aquest sentit, el seu objectiu principal és assegurar la continuïtat de l'activitat per impedir la fallida total d'aquestes empreses, i en conseqüència, facilitar la devolució dels deutes contrets, ja sigui amb entitats financeres o bé amb altres companyies.  
 
Així mateix, la Directiva preveu establir sistemes d'alerta primerenca per ajudar a detectar a temps les condicions que puguin portar a la insolvència i, arribat el cas d'una reestructuració preventiva, facilitar la negociació amb el nomenament d'administradors que ajudin a elaborar els plans. En definitiva, es tracta d'una normativa que estableix mínims comuns a tota la Unió Europea, de manera que els països poden ampliar els marcs en les seves pròpies lleis de segona oportunitat.
 

Quines novetats incorpora la nova Directiva?


D'una banda, la nova norma modifica el text anterior, vigent des 2017, i de l'altra, incorpora nous mecanismes adreçats a la detecció primerenca de problemes financers. Així, els estats membres, seguint les directrius marcades pel Parlament europeu i el Consell, hauran d'adaptar la seva legislació nacional per garantir el nivell mínim de protecció de les empreses deutores.
 
Les podem resumir en els següents punts:
 
Alertes primerenques. Han de posar a disposició del deutor diferents eines que permetin detectar situacions que puguin portar a una insolvència imminent.
 
Marcs de reestructuració preventiva. Han de permetre l'accés a una reestructuració preventiva:
 
  • Facilitats en la negociació sobre plans de reestructuració preventiva: han de prioritzar el control d'actius i gestió de l'empresa per part dels administradors.
  • Suspensió de les execucions singulars amb l'objectiu d'afavorir la negociació d'un pla de reestructuració. La suspensió serà per un període inicial màxim de 4 mesos i podrà incloure els crèdits garantits i els crèdits preferents.
  • Plans concrets de reestructuració i finançament.
  • Protecció drets dels treballadors: hauran de garantir que els drets individuals i col·lectius dels treballadors no es vegin afectats.
Exoneració de deutes i inhabilitacions. Els estats membre garantissin l'accés a almenys d'un procediment que desemboqui en la plena exoneració, sempre que es compleixin les circumstàncies previstes a la Directiva. Es redueix el termini després del qual els empresaris podran accedir a la plena exoneració que passa de 5 a 3 anys.
 
Així mateix, queda prevista la possibilitat d'acumular al deute contret en el marc de l'activitat empresarial deute personal contret fora del marc de l'explotació empresarial quan aquesta no pugui separar-se.
 

Quins deutors estan exclosos dels procediments de reestructuració?


La Directiva exclou explícitament de l'aplicació dels procediments previstos quan els deutors constitueixin:
 
– Organismes públics d'acord amb el dret nacional
– Persones físiques que no tinguin la condició d'empresari
– Empreses d'assegurances o reassegurances
– Entitats de crèdit
– Empreses d'inversió o organismes d'inversió col·lectiva
– Entitats de contrapartida central
– Dipositaris centrals de valors
 
Per a més informació i resolució de dubtes, pots contactar amb el nostre Departament Jurídic (cinc@cinc.es).
 
Cordialment,
 
CINC Assessoria d'Empreses

 

Segueix llegint

Veure-les totes
octubre 7, 2019

Presentació de l’Impost sobre Actius no Productius

De l'1 d'octubre al 30 de novembre està obert el termini de presentació de l'Impost sobre Actius no Productius. L'impost, exigible a Catalunya, va ser aprovat per la Llei 6/2017 i té com a finalitat gravar els béns no productius i determinats drets que recaiguin sobre aquells que formen part de l'actiu del subjecte passiu.

Llegeix més
CINC