L’autònom col·laborador: requisits i avantatges d’aquesta figura laboral

És bastant habitual entre les pimes incloure en el negoci a familiars, ja que són persones que coneixen bastant bé l'activitat, i els resulta més senzill que contractar a algú extern. No obstant això, la seva contractació no es regula com la de qualsevol treballador assalariat, sinó a través d'una figura especial, la de l'autònom col·laborador.
 
Aquesta figura comporta una sèrie d'obligacions, però també avantatges, com bonificacions en les quotes a la Seguretat Social. A continuació, expliquem les claus. 
 

Qui pot ser autònom col·laborador?


Poden acollir-se com a autònom col·laborador aquelles persones treballadores que siguin familiars directes del propietari de l'empresa per a la qual treballarà, és a dir: cònjuge, descendents, ascendents i altres parents de l'empresari, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament i, en el seu cas, per adopció. No es consideren familiars directes nebots, oncles ni cosins.
 
En el cas de les parelles de fet, ha de demostrar-se que han conviscut durant almenys 5 anys, que cap d’ells està casat amb una altra persona i constar al registre de parelles de fet de la seva comunitat. L’autònom col·laborador no ha d’haver estat donat d’alta al RETA en els darrers cinc anys anteriors al registre. 
 
A més, per a poder donar-se d'alta sota aquesta fórmula, han de complir-se els següents requisits:
 
  • El familiar que exerceixi com a autònom col·laborador haurà de treballar habitualment en el negoci. Per tant, no podrà dur a terme la seva activitat de manera esporàdica.
  • No pot estar donat d'alta com a professional per compte d'altri.
  • Ha d'haver complert, almenys, 16 anys (els menors d'edat no poden exercir cap mena d'activitat, segons l'Estatut dels Treballadors).
  • Ha de conviure en el mateix domicili que l'autònom titular o estar al seu càrrec.

Quines obligacions tenen els autònoms col·laboradors?


Una característica dels autònoms col·laboradors és que les seves obligacions fiscals són diferents a les de la resta d'autònoms. Per això, l'Agència Tributària els equipara als treballadors per compte d'altri. Això significa que només hauran de fer una declaració anual de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i, per tant, no hauran de presentar declaracions trimestrals ni IRPF ni IVA.
 
No obstant això, davant la Seguretat Social aquesta figura és considerada com un autònom més i se li reconeixen les mateixes prestacions. En aquest sentit, tindran dret a la prestació per desocupació d'igual manera que la resta d'autònoms.
 

Quines obligacions té l'autònom titular?


Per la seva banda, l'empresari que contracta al familiar com a autònom col·laborador, també té unes obligacions legals:
 
  • Assumir el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social del familiar treballador. En tractar-se d'un autònom col·laborador, podrà optar a una bonificació del 50% de la quota d'autònoms durant els 18 mesos posteriors a l'alta (147 euros al mes), i una bonificació del 25% des del mes de 19 al 24 (220,5 euros al mes). Perquè aquestes bonificacions siguin aplicables, la persona treballadora no ha d'haver estat donada d'alta en el RETA en els cinc anys anteriors.
  • Anotar en la comptabilitat les partides destinades al sou i cotitzacions.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
març 2, 2022

Extensió de la pròrroga dels ERTO fins al 31 de març

El 28 de febrer finalitza la pròrroga dels Expedients de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTOs) vinculats a la pandèmia. Tal com informàvem en la nostra circular Les claus de la nova reforma del mercat laboral, del 4 de gener, un dels aspectes més cridaners de la reforma laboral són els nous mecanismes de Flexibilitat interna i Estabilització de l'Ocupació, contemplats en el Reial decret llei 32/2021 del 28/12/2021, i que resumim a continuació:
 
Llegeix més
març 10, 2022

Mesures de protecció temporal a Espanya pels ucraïnesos desplaçats

El Govern d'Espanya ha aprovat un acord que permetrà als ciutadans d'Ucraïna afectats pel conflicte acollir-se des del 10 de març a una sèrie de mesures de protecció temporals, recollides en la Directiva europea 2001/55/CE. Aquest protocol facilitarà, a més, la regularització de les persones de nacionalitat ucraïnesa que ja resideixen a Espanya, en permetre'ls l'accés automàtic al permís de treball i residència.
 

 

Llegeix més
CINC