La Generalitat de Catalunya crea una nova línia ajuts de 2.000 euros per a autònoms

La Generalitat de Catalunya ha aprovat el decret-llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la pandèmia COVID-19.
 
Entre aquestes mesures, s’ha establert un ajut extraordinari de 2.000 euros de pagament únic, amb la finalitat de contribuir al manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, siguin persones físiques o formin part de microempreses, davant els efectes derivats de l’estat d’alarma per la situació de pandèmia actual. 
 
Aquest ajut és compatible amb altres subvencions i subsidis.
 

Quins són els requisits per accedir a l’ajut?


 
  • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
  • Estar donat d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de forma ininterrompuda, segons allò que es determini en les corresponents convocatòries.
  • La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
  • El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l'import de 13.125 euros.

Qui se'n pot beneficiar?


 
  • Persones treballadores autònomes donades d’alta al RETA que exerceixen la seva activitat com a persona física, amb o sense persones a càrrec. Excepció: No poden sol·licitar l'ajut si el sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte aliè de la unitat de negoci és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.
  • Les persones treballadores autònomes donades d’alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA i que exerceixen l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec. Excepció: no poden accedir a l’ajut si la suma de les persones en règim d’autònoms i les contractades per compte aliè és major de sis, basant-se en la mitjana de l’any anterior a la convocatòria.
  • Les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, sigui unipersonal o amb altres socis. En aquest cas, el nombre de socis ha de ser com màxim tres, d'acord amb la mitjana de socis de l'any anterior de la convocatòria. Excepció: no poden sol·licitar l'ajut les persones treballadores autònomes d'empreses amb personalitat jurídica en les quals el sumatori de persones sòcies i persones treballadores per compte aliè és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.
  • Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres socis, d'acord amb la mitjana de socis. Excepció: No poden sol·licitar l'ajut les persones sòcies de les cooperatives donades d'alta com autònoms al RETA en què el sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sòcies és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.
No poden sol·licitar l'ajut les persones treballadores autònomes col·laboradores.
 

Com es presenta la sol·licitud?


Les sol·licituds s’hauran de presentar de forma telemàtica a través de l’espai que s'habilitarà pròximament al portal de Tràmits Canal Empresa del 9 al 20 de novembre.
 
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC