Ja pots consultar el padró provisional de l’impost sobre les emissions CO2

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha publicat el padró provisional de vehicles que tributen per l'impost sobre les emissions de CO2, que el Govern va implantar l'any passat. Per a aquest exercici 2021, les tarifes han quedat congelades i no s'incrementaran, tal com estava previst per llei. El padró definitiu es publicarà l'1 de setembre de 2022.

Com es pot consultar el padró


Els contribuents podran consultar les dades del padró provisional i la quota on han de pagar la seu electrònica accedint amb el NIF i la matrícula del vehicle, mitjançant IdCat Mòbil o un altre certificat digital al web de l'Agència Tributària.

En cas de requerir alguna modificació, es podran presentar al·legacions fins al 3 de juny.

Qui ha de pagar l'impost


Han d'abonar l'impost les persones (físiques i jurídiques) que durant l'any 2021 hagin tingut domicili fiscal a Catalunya i hagin estat titulars d'un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta).

També estaran obligades aquelles persones jurídiques que no disposin de residència fiscal a Catalunya però que en 2021sí hagin hi hagin tingut algun establiment, sucursal o oficina i hagin estat titulars d'algun vehicle domiciliat a Catalunya.

Qui està exempt


Estan exempts els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els vehicles autoritzats per a transportar 9 persones (incloent el conductor) i els vehicles adaptats per a la conducció de persones amb mobilitat reduïda.

Els vehicles que tinguin matrícula de cotxe històric i els vehicles clàssics gaudeixen d'una bonificació del 100% en la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen.

Existeix alguna bonificació


Si es domicilia el pagament de l'impost abans del 15 de juliol, s'obté una bonificació del 2%.

Quin és el termini per realitzar el pagament


Les dates per a realitzar el pagament són les següents:

  •  Vehicles amb pagament domiciliat: càrrec en compte a partir del 7/11/2022.
  • Vehicles amb pagament no domiciliat: si ja van tributar l'any anterior, s’haurà d’efectuar el pagament de l'1 al 20/11/2022.

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC