Ja no cal la postil·la de l’Haia per legalitzar documents entre Estats de la Unió Europea

El 16 de febrer va entrar en vigor el Reglament Europeu de Documents Públics 2016/1191, de 6 de juliol 2016, amb la finalitat de simplificar-ne els requisits i facilitar la lliure circulació de persones de la Unió Europea.  

Abans, els ciutadans que circulaven o residien en un altre país de la Unió Europea havien d’obtenir prèviament una estampilla (la postil·la de l’Haia) per tal d’acreditar l’autenticitat de determinats documents públics Amb la nova normativa ja no serà necessària la postil·la de l’Haia ni els procediments burocràtics relacionats amb ella en determinats documents públics quan hagin estat expedits per un altre Estat Membre.

El Reglament no afecta al reconeixement dels efectes jurídics relacionats amb el contingut del document en qüestió expedit per un altre Estat Membre, per la qual cosa, a aquests efectes se seguiran aplicant les seves normes nacionals.
 

¿Quines són les principals mesures del Reglament?


 • Tots els documents públics i les seves còpies certificades expedides per les autoritats d’un país de la Unió Europea han de ser acceptats com a autèntics per les autoritats d’un altre Estat membre, sense requerir el segell d’autenticitat (la postil·la).
 • Queda suprimida l’obligació de certificar en el país d’origen, que ha de ser un dels Estats Membre, l’autenticat del document públic a través de la postil·la de l’Haia.
 • Amb la finalitat superar les barreres lingüístiques, s’han creat uns impresos multilingües en cada una de les llengües oficials de les institucions de la UE per als documents relacionats més avall. L’única finalitat d’aquest imprès és la de facilitar la traducció dels documents en els que acompanya, i per tant no funcionen com a documents independents (no tenen validesa jurídica).
 • Excepcionalment, es requerirà la traducció del document, quan aquest no sigui algun dels models únicament, quan el ciutadà presenti algun document públic que no respongui a cap dels impresos estàndards, com podria ser determinades resolucions judicials.
 • El Reglament ha de permetre un intercanvi transfronterer d’informació ràpid i segur, per la qual cosa s’estableix un mecanisme de cooperació administrativa entre les autoritat designades per els Estat Membres. Aquest mecanisme reforça la confiança mútua dels Estats Membres basant-se en el Sistema de Informació del Mercat Interior (IMI).
 • Aquest sistema també serà d’utilitat per a la detecció de possibles falsificacions, a través de la seva comunicació ja que els Estats Membres queden obligats a informar-ho a través de la plataforma.
 • Tampoc impedeix que qualsevol persona pugui acollir-se altres mesures aplicables en un Estat Membre en concret en aquesta matèria.

 

Requisits dels documents objecte del Reglament


1.    Documents de caràcter públic

A efectes del present Reglament, es consideren “documents públics” aquells que han estat expedits per una autoritat pública, com poden ser:

 • Els documents demanats d’un òrgan jurisdiccional o d’un funcionari vinculat a un òrgan jurisdiccional.
 • Els documents administratius.
 • Les actes notarials.
 • Les certificacions oficials sobre documents privats.
 • Els documents diplomàtics i consulars.

2.    Que facin referència a un dels següents fets

 • El naixement
 • El fet que una persona està viva
 • La defunció
 • El nom
 • El matrimoni (incloses la capacitat per a contraure matrimoni i l’estat civil)
 • La unió de fet registrada (incloses la capacitat per a registrar-se com a membre d’una unió de fet i la condició de membre d’un unió de fet registrada)
 • La cancel·lació del registre d’una unió de fet, la separació judicial o la anul·lació d’una unió de fet registrada
 • La filiació
 • L’adopció
 • El domicili o la residència
 • La nacionalitat
 • L’absència d’antecedents penals
 • El dret de sufragi actiu i passiu en les eleccions municipals i en les eleccions al Parlament Europeu

Així mateix, cal tenir present que es tracta d’un reglament de la UE, per la qual cosa, els documents públics expedit per les autoritats de països tercers no entren a l’àmbit d’aplicació del mateix.

Per a més informació i resolució de dubtes referents a la legalització de documents públics, pots contactar amb el nostre Departament Jurídic (info@cinc.es).

Cordialment,

CINC Assessoria d’Empreses

Segueix llegint

Veure-les totes
abril 9, 2019

Registre horari obligatori: què diu la nova normativa

A partir del 12 de maig, totes les empreses, amb independència del sector i la mida, han de registrar la jornada laboral dels seus empleats. Així ho estableix l'article 10 del Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball.

Llegeix més
maig 16, 2019

Entrevista a Ontruck

Ontruck és una empresa jove i innovadora que pretén revolucionar el sector del transport apostant per una gestió intel·ligent de les càrregues de mercaderies per carretera a través de la tecnologia.

Llegeix més
CINC