Inspeccions d’Hisenda: quins són els motius més habituals

Hi ha moltes raons per les quals Hisenda pot fer inspeccions sorpresa a l'establiment de qualsevol autònom. Un desquadrament en els comptes o un nivell de facturació fora del comú pot fer sospitar l'Agència Tributària de l'existència d'alguna irregularitat i irrompre al negoci.
 
És comú que aquest tipus d'inspeccions es duguin a terme aleatòriament per prevenir delictes de frau fiscal. A continuació, us expliquem quines són les causes més freqüents per rebre una inspecció d'Hisenda.
 
 1. Nombre elevat de despeses deduíbles. Es tracta d'una pràctica que molts autònoms porten a terme per pagar menys impostos, i també un dels principals motius pels quals Hisenda decideix dur a terme una inspecció.
 2. Demanar la devolució de l'IVA. Sol·licitar la devolució de l'IVA, especialment quan es tracta de quantitats elevades, també acostuma a cridar l'atenció de l'Agència Tributària. El motiu principal és que vol comprovar que les xifres quadren o hi ha algun error.
 3. Sol·licitar el NIF intracomunitari. El NIF comunitari és un número identificatiu que permet fer operacions dins de la Unió Europea sense haver d'afegir l'IVA.
 4. Oblidar presentar algun model tributari. La no-presentació d'algun model obligatori per a l'autònom també pot ser motiu d'inspecció o revisió per part de l'Agència Tributària.
 5. Sol·licitud de subvencions. Aquest fet pot donar lloc a la seva revisió, ja que Hisenda sol prestar molta atenció per assegurar-se que han estat degudament obtingudes i declarades.
 6. Desquadraments entre els models trimestrals i els anuals. Els models trimestrals s'han de quadrar amb els models anuals corresponents. En cas contrari, podeu aixecar les sospites d'Hisenda i motivar una Inspecció.
 7. Inspeccions aleatòries. Hi ha un percentatge força elevat d'inspeccions que es produeixen a l'atzar. Amb l'objectiu de detectar irregularitats comptables, l'Agència Tributària realitza inspeccions aleatòries de forma periòdica a les pimes i els autònoms.
 

Com actuar davant d'una inspecció? Quins drets i obligacions hi ha?


La Llei determina que els treballadors autònoms han de complir una sèrie d'obligacions i drets quan un inspector es presenta al negoci per examinar la seva activitat.
 
Aquestes serien les obligacions de l'autònom:
 
 1. Ha de permetre que l'inspector accedeixi a les instal·lacions del negoci sempre que tingui una ordre judicial. De fet, no cal que l'autònom estigui present durant la inspecció.
 2. Si els agents volen accedir als ordinadors del negoci, l'autònom no es podrà negar.
 3. Ha de facilitar tots els documents tributaris que siguin rellevants: llibres comptables, arxius informàtics, llibres auxiliars, programes i factures d’exercicis que no hagin prescrit.
 4. Es permet que l'agent faci les còpies de documents o discos dur que consideri, excepte les que siguin de caràcter confidencial.
 5. Ser interrogat en qualsevol moment, s'haurà de limitar a la veritat.
 
A més del compliment d'aquestes obligacions, l'autònom també es podrà acollir a una sèrie de drets:
 
 1. L'autònom té dret a demanar l'autorització escrita de l'inspector d'Hisenda de la zona o el domicili fiscal abans de deixar-lo entrar al local.
 2. Encara que l'inspector compti amb una autorització, l'autònom li pot negar l'accés si així ho considera i sol·licitar una ordre judicial.
 3. El domicili particular es considera inviolable, segons la Constitució. Per aquest motiu, si l'autònom treballa des de casa sí que serà imprescindible aquesta ordre judicial per poder dur a terme la inspecció.
 4. En cas de disposar d'un assessor fiscal o un advocat, tindrà dret a reportar el procés fins que hi sigui present.
 5. Sempre podrà exigir la documentació i l'acreditació de l'inspector.
 6. Tindrà dret a exigir que la inspecció es dugui a terme en horari comercial.
 7. Es pot negar a permetre l'accés a caixes fortes, calaixos amb clau o similars que continguin documents confidencials que puguin afectar la intimitat, el dret a la inviolabilitat de correspondència o el dret a no declarar contra si mateix. Aquest tipus de registres sí que requereixen una ordre judicial.
 8. En finalitzar la inspecció, quan calgui signar les diligències, l'autònom s'hi pot negar si creu que el document conté errors i incongruències.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC