Inconstitucionalitat de la plusvàlua municipal: te n’expliquem les claus

El Tribunal Constitucional ha avançat  en una nota informativa el contingut del que resol la sentència que considera inconstitucionals i, per tant nuls, els articles de la Llei de les Hisendes Locals que regulen el mètode de determinació de la base imposable de la plusvàlua municipal, així com del seu càlcul. A continuació, us expliquem quines són les implicacions d’aquest cop judicial al l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
 

Com tributava la plusvàlua municipal fins ara?


La qüestió radica en el fet que, per aplicació d’aquests articles, ara declarats inconstitucionals, davant d’una transmissió de la titularitat d’un bé immoble es determinava sempre l’existència d’un augment en el valor del sòl i, per tant, en resultava sempre una quota tributària a pagar amb independència d’una existència real d’aquest augment de valor.
 

Què implica la inconstitucionalitat de l’Impost?


Aquesta nul·litat suposa l’expulsió de l’ordenament jurídic dels articles afectats creant “un buit legal sobre la determinació de la base imposable, que impedeix la liquidació, la comprovació, la recaptació i la revisió del tribut legal, és a dir, impedeix la seva exigibilitat”.

Per tant, els organismes que gestionin aquest impost no podran emetre liquidacions per aquest concepte, ni iniciar procediments de comprovació de liquidacions i /o autoliquidacions ja emeses, ni iniciar procediments de recaptació de liquidacions fermes que estiguin pendents de pagar, ni reclamar o recaptar l’Impost que quedi pendent d’abonar en liquidacions o autoliquidacions de les que s’hagi sol·licitat fraccionament en el seu pagament.
 

Quines plusvàlues es podran reclamar?


Seran susceptibles de reclamar aquelles plusvàlues meritades que, a la data de dictar-se la sentència, no siguin fermes, sigui via sentència judicial o via resolució administrativa.

És a dir, totes aquelles liquidacions que s’hagin seguit impugnant (si ja s’han abonat, es podrà demanar la devolució per ingressos indeguts) i que estiguin pendents de resolució, les que estiguin en termini de ser impugnades i les autoliquidacions que tinguin oberta la via de rectificació de conformitat amb allò que disposa la Llei General Tributària.
 

A on s’haurà de dirigir la reclamació?


Aquestes reclamacions, si procedeixen, s’hauran de dirigir contra l’Ajuntament o organisme local on s’ubiqui l’immoble, doncs és qui  té la potestat tributària de gestionar i recaptar aquest Impost.

Si tens qualsevol dubte o necessites informació sobre si aquesta sentència pot aplicar-se al teu cas particular, pots contactar amb qualsevol de les nostres oficines (cinc@cinc.es).

 

Segueix llegint

Veure-les totes
novembre 2, 2021

Entrevista a Ebantic

Fa uns anys, explicava el que fèiem: desenvolupar software a mida per cobrir les necessitats dels nostres clients. Ara, m’agrada explicar que Ebantic és un projecte de vida, on un grup de persones ens dediquem a entendre els negocis dels nostres clients i aportar-hi aquell toc tecnològic que faci millorar els seus processos de treball, guanyant en eficiència i, per tant, rendibilitat.
Llegeix més
novembre 18, 2021

En què consisteix el nou impost de plusvàlua municipal?

Després de la publicació de la sentència del Tribunal Constitucional del 26 d'octubre, en la qual es declarava inconstitucional i, per tant, nul amb caràcter general, l'Impost de la Plusvàlua Municipal, el Govern s'ha afanyat a publicar el Reial decret llei 26/2021 de 8 de novembre. D'aquesta manera, a través d'aquesta nova norma queden modificats els articles afectats a fi d'adaptar l'Impost Municipal al sentit de la Sentència.

 

Llegeix més
CINC