Fabrica o adquireix envasos o films de plàstic no reutilitzables?

L'abril passat es va aprovar la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, amb l'objectiu de reduir al mínim els efectes negatius de la generació i gestió dels residus en la salut humana i el medi ambient.
 
Si fabriques o adquireixes qualsevol tipus d'envàs de plàstic o materials semielaborats com a films de plàstic es pot veure afectat per aquest impost, ja sigui perquè el suport o perquè resulti ser contribuent i estigui obligat a donar-se d'alta, fer declaracions i ingressar aquest impost. Aquest impost es començarà a aplicar a partir de l'1 de gener del 2023.
 

De quin tribut es tracta?


L'impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables és un tribut de naturalesa que recau sobre la fabricació, importació o adquisició intracomunitària d'envasos de plàstic no reutilitzables, que no puguin realitzar múltiples circuits o rotacions mitjançant l'emplenament o reutilització.
També s'aplicarà l'impost als productes plàstics semielaborats com ara les preformes o les làmines de termoplàstic.
 
L'impost és meritarà, en la fabricació, quan es posi a disposició de l'adquirent, en la importació, en pagar els drets d'importació i en les adquisicions intracomunitàries, quan es produeixi la meritació a l'IVA.
 

Quins productes no estan subjectes a l'impost?


  • Fabricació de productes que deixin de ser adequats per destinar-los com a envàs o siguin destruïts.
  • Els que s'enviïn directament pel fabricant o un tercer en nom i compte fora d'Espanya.
  • Adquisició de pintures, laques i adhesius a incorporar als envasos.

Quins productes estan exempts?


  • Els envasos o productes semielaborats en relació amb medicaments, productes sanitaris, entre d'altres.
  • L'adquisició intracomunitària dels envasos enviats directament fora d'Espanya.
  • L'adquisició d'envasos que abans de finalitzar el termini per a l'autoliquidació de l'impost han estat destruïts o deixin de ser útils.
  • Els productes semielaborats (rotlles de film) que no s'utilitzen per obtenir envasos.
 

Base i tipus


La base imposable estarà constituïda pels kg de plàstic NO RECICLAT contingut als envasos no reutilitzables. El reciclatge pot ser físic o químic.
El tipus impositiu serà de 0,45€ per kg.
 

Deduccions i devolucions


A les autoliquidacions, mensuals o trimestrals, es poden deduir l'import de l'impost pagat en la fabricació o adquisició intracomunitària per:
  • Els envasos que hagin estat enviats fora d'Espanya (IVA
  • Els envasos que, abans de la venda o entrega, hagin deixat de ser útils o destruïts.
Quan la quantia de les deduccions superi el de les quotes meritades en el mateix període, l'excés pot ser compensat en els quatre anys següents.
Poden sol·licitar devolució els importadors quan enviïn aquests productes fora d'Espanya o no siguin útils o siguin destruïts.
 

Obligacions formals i factures


Els adquirents intracomunitaris hauran de portar en suport informàtic un llibre registre dexistències on constin els moviments dels envasos i identificació del proveïdor o destinatari.
Finalment, a les factures que s'expedeixin en ocasió de totes les vendes o lliuraments dels productes objecte d'aquest impost s'haurà de consignar tant la quantitat de plàstic no reciclat, expressada en quilograms, contingut en aquests productes, com l'import de l'impost meritat (si s'és fabricant) o suportat, en els altres casos.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
octubre 5, 2022

Per fi, s’aprova la Llei “Crea i Creix”: te n’expliquem les claus

Després de diversos mesos de negociacions, el Congrés ha aprovat la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses (“Llei Crea i creix”), que té com a objectiu impulsar la creació i el creixement empresarial a través de l'adopció de vàries mesures que entren en vigor el 19 d'octubre de 2022, amb algunes excepcions.

Llegeix més
CINC