És possible ampliar el capital d’una S.L. mitjançant la prestació de serveis d’un dels socis?

Quan es constitueix una societat, els socis poden aportar diners o altres béns o drets patrimonials subjectes a una valoració econòmica, com maquinària, mobiliari, drets de propietat intel·lectual o industrial, marques, patents, etc. No obstant això, la feina o la prestació de serveis no poden ser objecte d'aportació inicial al capital i, per tant, no poden ser compensats assignant una part del capital a qui té previst realitzar-los.
 
La compensació en forma d'honoraris o nòmina tampoc resulta una opció viable, atès que en la fase inicial del projecte la societat no acostuma a tenir fons per assumir aquest cost. Tot i això, hi ha una fórmula que detallem a continuació que sí que permet ampliar el capital de l'empresa.
 

Compensació dels serveis prestats pel soci a través de la generació d'un crèdit


Aquesta solució consisteix a pactar amb els socis que la societat reconegui els honoraris o salaris derivats dels serveis que va prestar, sempre que compleixi amb les obligacions fiscals i de Seguretat Social derivades d'aquesta remuneració. Per tant, el soci no podrà cobrar els honoraris de forma immediata, sinó que generarà un crèdit enfront de la S.L.
 
D'aquesta manera, un cop transcorregut un termini determinat els socis es comprometen a acordar un augment de capital, i el soci que hagi prestat els seus serveis a l'empresa podrà subscriure a noves participacions aportant a canvi aquest crèdit. Així, podrà obtenir una compensació pel seu treball sense que l'empresa realitzi cap desemborsament econòmic.
 
Aquest augment de capital per compensació de crèdits està permès per llei si es tracta de crèdits líquids i exigibles. A més d'indicar el termini màxim en què realitzarà l'augment de capital, s'hauran de concretar les següents qüestions:
 
– L'import del crèdit que el soci generarà al seu favor (equivalent al preu de mercat que tindrien els serveis que es prestaran).
– Definir el valor al qual s'emetran les noves participacions que adquirirà el nou soci a canvi d'aportar el seu crèdit.
 
Per exemple, tres socis constitueixen una S.L. amb un capital de 18.000 euros (6.000 euros cadascun), i un dels socis presta serveis valorats en 4.000 euros. Això vol dir que si les noves participacions s'emeten pel nominal, després de l'ampliació podrà tenir un 45,46% de capital (en comptes del 33,33% inicial).
 
Per a més informació i resolució de dubtes, pots contactar amb el nostre Departament Jurídic (info@cinc.es).
 
Cordialment,
 
CINC Assessoria d'Empreses

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC