Entrevista a Unibat

Any de fundació: 2010
Ubicació: Edifici CINC – Oficina nº 318 – C./ Llull, 321-329, 08019, Barcelona
Web: www.unibat.es
 
UNIBAT és un Sistema Col·lectiu de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP). Un scrap és una organització establerta i formada per un nombre indeterminat d'empreses per implementar el principi de "Responsabilitat Ampliada del Productor" (RAP). 
 
Què és la RAP? Fa alguns anys els països de l'OCDE van adoptar aquest principi. El seu propòsit era estendre la responsabilitat dels productes en fase post-consum cap al productor i disminuir així el pes de la càrrega sobre les administracions públiques i sobre els consumidors. Qui contamina paga i per això ha de fer-se responsable dels seus productes quan aquests es converteixen en residu.
 
En el nostre cas, la RAP, arriba als fabricants i importadors de piles, acumuladors, bateries i, en general, a tot sistema d'emmagatzematge d'energia.
 
Aquests fabricants i/o importadors reben el nom de "productors" en el marc de la seva legislació sectorial. Aquests "productors" decideixen col·laborar entre ells i transferir la seva responsabilitat o RAP a una organització, en aquest cas UNIBAT.
 
Aquesta entitat desenvolupa i aplica la RAP que consisteix a assumir la responsabilitat mediambiental dels seus productes quan aquests es converteixen en residus. Això pot involucrar activitats com ara organitzar la recollida de residus, el reciclatge o una altra disposició adequada, el disseny de productes per a la seva reutilització o reciclabilitat, etc.
 
La RAP imposa obligacions a les empreses concernides de tipus financer per encoratjar el disseny de productes més respectuosos amb el medi ambient i les fa responsables de el cost de la gestió del producte a el final del seu cicle de vida.
 
Com va sorgir la seva creació?
 
UNIBAT és una societat limitada constituïda per un Consell d'Administració format per productors de bateries industrials i d'automoció.
 
Està formada actualment per prop de 76 empreses. Totes elles molt representatives dels sectors industrials en què es desenvolupen. El motiu de constituir UNIBAT ha estat el de donar compliment a la legislació ambiental aplicable als esmentats sectors a partir del que estableix la llei de residus 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (LRSC) i, sobretot, de Reial decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus.
 
Principalment es tracta de complir la llei dotant-se d'una estructura que s'adapti a les característiques específiques i les necessitats de el sector industrial i d'automoció de la bateria, i també de les piles, que no estava ben solucionat amb els SCRAP ja existents, prioritzant que UNIBAT sigui una organització eminentment operativa i no polític institucional.
 
Quina és la vostra missió i quins serveis oferiu a les empreses associades?
 
UNIBAT té l'objectiu principal de donar un servei integral als fabricants i importadors de bateries, acumuladors i piles a Espanya. El seu funcionament es centra en la gestió de les seves obligacions sota els principis de seguretat, eficiència i sostenibilitat en termes mediambientals i socials, i amb un clar enfocament empresarial.
 
Oferim una gestió clara dels canals de reciclatge de piles i bateries, la seva traçabilitat i el seu cost. Realitzem un servei complet per al compliment i la vigilància de les teves obligacions mediambientals. Treballem amb professionals qualificats i degudament autoritzats.
 
Tenim molt presents els nous reptes, com l'enfocament cap a la minimització dels residus, la seva reutilització i l'economia circular per a un desenvolupament sostenible. Plantegem les necessitats dels nostres membres de manera àgil i personalitzada. Assessorem permanentment sobre l'aplicació de la legislació ambiental, i les actualitzacions tecnològiques que l'acompanyen i permeten un millor compliment. En definitiva, oferim transparència en la gestió, tranquil·litat en el compliment d'obligacions, sostenibilitat en el circuit de tractament de residus i un acompanyament permanent.
 
En què consisteix el vostre Sistema Col·lectiu de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP)?
 
Com hem comentat més amunt, portem a terme totes les relacions, procediments, mecanismes i actuacions, amb prèvia autorització de l'Administració competent, per a posar en funcionament i coordinar els agents econòmics que ens garanteixen la recollida i gestió dels residus de piles, acumuladors i bateries als que venen obligats nostres membres.
 
UNIBAT és una organització experta en l'operativa que han de dur a terme les empreses per a la correcta gestió del reciclatge de piles, acumuladors i bateries.
 
El sistema operatiu previst, es desenvolupa a través de la col·laboració amb un operador o operadors generals encarregats de dur a terme l'operativa logística de recollida i transport dels residus de piles, acumuladors i bateries objectiu de l'SCRAP, als que es faculta per a aquesta comesa mitjançant la signatura del corresponent contracte.
 
També se celebren contractes amb operadors concrets sempre amb la finalitat d'assolir els objectius establerts legalment. De fet, UNIBAT treballa amb els dos models depenent de l'àrea geogràfica d'activitat, que abasta tot Espanya.
 
El model de gestió de bateries de tot tipus, acumuladors i piles es fonamenta en tres pilars o models logístics:
 
1. Per a les bateries i acumuladors industrials, que constitueixen el nostre principal focus d'activitat.
2. Per a les bateries i acumuladors d'automoció.
3. Per bateries portàtils, acumuladors i piles.
 
Les operacions relatives a la gestió de les bateries industrials i d'automoció es resumeixen en:
 
1. Habilitació de contenidors, fins i tot propis, en punts de recollida per a les bateries portàtils i d'automoció i adequació (paletitzat i retractilat) de les bateries industrials.
2. Recollida.
3. Emmagatzematge temporal.
4. Transport o planta de reciclatge.
5. Reciclatge.
 
A quins sectors pertanyen les empreses que formen part d’UNIBAT?
 
Al sector de l'emmagatzematge energètic, és a dir, fabricants i/o importadors de piles, acumuladors i bateries, siguin com a producte singular o bé dins d'equips o maquinària que s’importi des de la UE o estats tercers. Per exemple, patinets elèctrics, carretons industrials, aparells elèctrics i electrònics, automòbils, motocicletes, etc.
 
Quines obligacions han de complir les empreses en matèria de legislació ambiental?
 
Els nostres membres i, en general, totes aquelles empreses a les quals els arriba la RAP tenen els següents tipus de responsabilitat que han de complir:
 
-Física: es refereix a la responsabilitat directa o indirecta del maneig físic dels productes a la fi de la seva vida útil. (Ex. Canvi de vell per nou).
 
-Financera: es refereix a la responsabilitat del productor de contribuir a pagar el cost de gestió adequat i segur del residu a la fi de la vida útil del producte de què procedeix.
 
-Informativa: es refereix a la responsabilitat del productor perquè informi sobre el producte i els seus efectes al llarg de les diferents fases del seu cicle de vida; en aplicació als residus, l'obligació d'informar es refereix, fonamentalment, a les possibilitats de reutilització, reciclatge i valorització dels residus derivats dels productes.
 
-Responsabilitat davant el dany ambiental. Es refereix a una responsabilitat específica davant d'un dany provat a el medi ambient o la salut pel producte en qualsevol de les seves fases de cicle de vida; aquesta responsabilitat necessàriament ha de ser compartida amb el productor real dels residus, perquè potser el dany és conseqüència d'un ús indegut.
 
-Propietat: es refereix al fet que el productor en sentit ampli conserva la propietat del producte en totes les fases del cicle de vida.
 
 Per què és tan important el reciclatge de piles i bateries?
 
Les bateries contenen diversos metalls perillosos com plom, mercuri, cadmi, zinc, manganès i liti. És molt perjudicial per al nostre dret a un medi ambient adequat, referit tant a les persones com a la natura, enterrar-los o incinerar tal com es venia fent no fa molt de temps enrere, provocant contaminació atmosfèrica i de tot tipus, a més de fomentar problemes de salut pública importants. No té sentit desaprofitar aquests recursos limitats en algunes parts de món mentre els extreuen en altres a un cost ambiental considerable.
 
Què és el que més valoreu de CINC?
 
El servei i atenció prestats, la professionalitat, la ubicació i la facilitat en l'ajuda de problemes de gestió quotidians. Els preus de mercat també són un bon referent per escollir CINC.
 
 

Segueix llegint

Veure-les totes
abril 13, 2020

COVID-19: Quines empreses poden tornar a la feina després de la finalització del permís retribuït recuperable?

Els treballadors d'activitats no essencials que no puguin realitzar teletreball han de tornar als seus llocs de treball a partir de dimarts 14 d'abril a Catalunya, després de la finalització del permís retribuït recuperable el passat 9 d'abril. Per tant, tornaran a estar vigents les mateixes condicions del Reial Decret 463/2020 d’estat d'alarma aplicades el 14 de març.
 
Llegeix més
CINC