Entrada en vigor de l’obligació de rebre notificacions electròniques de l’Agència Tributària de Catalunya

Des del 2 d’octubre, és obligatori per a determinats col·lectius rebre les notificacions l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) exclusivament per via electrònica, segons l’article 14 de la llei 39/2015. 
 

A qui afecta aquesta obligació?


 
Estan obligats a rebre les notificacions de l'ATC per via electrònica:
 
– Les persones jurídiques
– Les entitats sense personalitat jurídica
– Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada
– Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració
 

Com s'accedeix a les notificacions electròniques i on es reben els avisos?


 
Per accedir a les notificacions electròniques de l'ATC cal certificat digital (no s'hi pot accedir amb idCat Mòbil ni amb contrasenya d'un sol ús).
 
L’Agència Tributària ha habilitat un formulari a través del qual es pot facilitar una l’adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil als quals s’enviarà l’avís de notificació electrònica. Cal tenir present que el fet no rebre aquest avís, no afecta a la plena validesa de la notificació i, per tant, és recomanable que l’interessat consulti l’estat de les notificacions electròniques de forma periòdica. En aquest sentit, recordem que segons l’article 43.2 de la Llei 39/2015, les notificacions electròniques s’entenen practicades en el moment en què s’accedeix al seu contingut, i rebutjades quan han transcorregut 10 dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s’hagi accedit al seu contingut. 
 
D’altra banda, les persones físiques que no tinguin obligació de rebre les notificacions per mitjans electrònics podran escollir rebre les notificacions únicament per aquesta via a través del formulari facilitat per l’ATC. 
 
Per a més informació i resolució de dubtes, podeu contactar amb el nostre Departament Fiscal (virginia.cirera@cinc.es).
 
Cordialment,
 
CINC Assessoria d’Empreses

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC