En què consisteix el nou impost de plusvàlua municipal?

Després de la publicació de la sentència del Tribunal Constitucional del 26 d'octubre, en la qual es declarava inconstitucional i, per tant, nul amb caràcter general, l'Impost de la Plusvàlua Municipal, el Govern s'ha afanyat a publicar el Reial decret llei 26/2021 de 8 de novembre. D'aquesta manera, a través d'aquesta nova norma queden modificats els articles afectats a fi d'adaptar l'Impost Municipal al sentit de la Sentència.
 
El nou impost va entrar en vigor el 10 de novembre de 2021, per la qual cosa a partir de llavors les transmissions tributaran segons el que s'estableix en aquest nou Reial decret.
 

Quines són les principals novetats?


 
Supòsit de no subjecció en cas de minusvalidesa
 
L'article 104 modificat afegeix, ja que fins ara no estava contemplat, el supòsit d'inexistència d'increment. És a dir, en cas de minusvalidesa (preu de transmissió inferior al d'adquisició), no es produirà subjecció a l'impost.
 
Igualment, es manté l'obligació de declarar la transmissió per part del venedor (o per part dels hereus i/o beneficiaris), però únicament amb la finalitat de documentar els valors de transmissió i adquisició que justifiquin aquesta inexistència d'increment.
 
Quin valor haig de prendre com a referència?
 
  • El que consti en el títol d'adquisició/transmissió i
  • El comprovat per l'Administració.
En cas de transmissió d'un terreny, en el qual radiqui una construcció, per a determinar el valor del sòl s'aplicarà, sobre els dos valors de referència anteriors, el percentatge que representi el valor cadastral del sòl, respecte del valor cadastral total.
 
Què passa si he adquirit l'immoble per herència o donació?
 
En els casos d'adquisició per causa de defunció, es tindrà en compte com a referència el valor declarat en l'Impost sobre Successions i Donacions.
 

Modificació en l'obtenció de la base subjecta a tributació


 
Quines fórmules de càlcul s'estableix en el Reial decret?
 
Les fórmules que podran ser aplicades són dues:
 
  1. Mètode de càlcul real, consistent a gravar els guanys obtinguts per la venda o adquisició per herència d'un immoble. Sobre la base d'això, s'originarà un guany subjecte a l'Impost quan el preu de transmissió és superior al preu d'adquisició.
    Sobre el guany calculat, s'aplicarà el tipus impositiu que determini cada Ajuntament, que no podrà superar el 30%.
  2. Mètode de càlcul objectiu, consistent a multiplicar el valor del terreny conforme al seu Valor Cadastral pel coeficient multiplicador publicat en el Reial decret.
Una vegada realitzats aquests càlculs, el contribuent podrà triar el sistema de càlcul que més li beneficiï.
 
Exemple 1 (Mètode Real): en 2021 es transmet un habitatge, sent el valor de venda 250.000 euros, havent-se adquirit l'any 2017 per 200.000 euros. El valor cadastral total és de 100.000 euros (70.000 euros la construcció i 30.000 euros el sòl).
 
S'ha obtingut un guany de 50.000 euros, per la qual cosa la base imposable seria de 15.000 euros (resultat d'aplicar, sobre els 50.000 euros de guany, el 30% que representa el sòl sobre el total).
 
Si apliquem el tipus impositiu màxim del 30% l'anterior venda origina una quota tributària de 4.500 euros.
 
Exemple 2 (Mètode objectiu): seguint el mateix supòsit, i tenint en compte la nova regulació, es pren com a referència el valor del sòl: 30.000 euros, i el període de generació de l'increment és de 4 anys, per la qual cosa la base imposable de l'impost seria de 5.100 euros (30.0000,17).
 
Si multipliquem la base imposable pel tipus impositiu màxim del 30%, de l'anterior transmissió resulta una quota tributària de 1.530 euros. En aquest supòsit, el contribuent tributarà per la fórmula 2.
 
Què ha canviat respecte al sistema de determinació anterior?
 
Amb el Reial decret, el valor del terreny es multiplica per uns nous coeficients, que seran aprovats pels Ajuntaments, i que en cap cas podran excedir dels introduïts pel legislador en la nova regulació.
 
I si he tingut l'immoble en propietat menys d'un any?
 
S'introdueix com a novetat respecte de la regulació vigent fins al moment, la tributació pels increments el període de generació dels quals sigui inferior a 1 any. D'aquesta manera, el coeficient anual quedarà prorratejat tenint en compte el nombre de mesos complets, és a dir, sense tenir en compte fraccions mensuals.
 

Modificació de la gestió tributària de l'impost (Article 110)


Es manté la facultat de l'Ajuntament per a determinar el sistema d'autoliquidació de l'impost, que comportarà l'ingrés de la quota resultant, però s'afegeix, com a novetat respecte de l'anterior normativa la facultat de l'Ajuntament de comprovar els valors declarats per l'interessat.
 
L'abast d'aquesta comprovació consistirà a comprovar que s'han aplicat correctament les normes per part del subjecte passiu, sense que puguin atribuir-se valors, bases o quotes diferents a les que resultin de la normativa.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
novembre 4, 2021

Els 4 factors que més importen a l’hora de triar oficina

En aquesta fase d'aterratge cap a la presencialitat post-covid, on la majoria d'empreses han tornat a les seves instal·lacions, moltes empreses es troben encara planejant aquest retorn. I és que, després tants mesos de teletreball que han afectat especialment les relacions interpersonals i el sentiment de pertinença, les companyies estan apostant al màxim per espais flexibles que fomentin la productivitat i la col·laboració.

Llegeix més
desembre 2, 2021

Publicitat no desitjada: 7 passos per eliminar-la de forma definitiva

Black Friday, Cyber Monday, targetes d’establiments diversos que ens ofereixen descomptes per fer-nos clients, subscripcions a newsletters… La llista de les vegades en  les quals ens demanen les nostres dades, encara  que tan sols sigui la nostra adreça de correu electrònic, a canvi de descomptes i altres promocions, comença a ser interminable i, més encara, quan arriben aquestes dates i el volum  de les nostres compres augmenta de manera exponencial.

Llegeix més
CINC