Empreses amb treballadors en ERTO que no han cobrat encara: com funciona el procediment de reclamació

Arran de l'aprovació dels ERTO per força major, ha sorgit una allau de peticions de prestacions per atur, i algunes empreses es troben que els seus empleats no han pogut cobrar encara. Tot i que la sol·licitud de l'ERTO l'hagi realitzat l'empresa, cal recordar que és el mateix empleat qui ha de fer la reclamació al SEPE de forma telemàtica a través del seu web.
 
Aquest fet pot donar-se per dues circumstàncies: que el pagament no s'hagi realitzat, o bé que el SEPE hagi rebutjat o abonat una quantitat incorrecta. Segons el cas, la persona treballadora tindrà dues opcions:
 
En el primer supòsit (es té dret a la prestació, però no s'ha rebut), haurà de presentar una reclamació patrimonial davant el SEPE, que podrà realitzar des del dia següent a què es té dret a cobrar la prestació. L'Administració disposa un termini de sis mesos per contestar; per tant, si passat aquest temps no hi ha hagut resposta, s'entendrà com a silenci administratiu i el treballador podrà procedir a realitzar una demanda judicial. Si la resolució fos desfavorable, el termini per presentar la demanda seria de dos mesos des d'aquesta notificació.
 
En el segon supòsit (petició rebutjada o la quantitat abonada no és correcta), el treballador tindrà 30 dies hàbils per reclamar al SEPE. Si no obté resposta en un termini de 45 dies des de la reclamació, pot dipositar una demanda davant els jutjats socials en els següents 30 dies hàbils.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC