El Tribunal Suprem permet a les empreses deduir les seves despeses financeres

La sentencia del Tribunal Suprem del 26 de juliol de 2022 ha afirmat que les despeses financeres reportades per un préstec relacionat de forma directa i immediata amb l’exercici de l’activitat empresarial de la societat no constitueixen un donatiu o liberalitat.
 
El TS indica que aquestes despeses son fiscalment deduïbles, sempre i quan compleixin amb les requisits generals de  deduïbilitat de la despesa:
 
Inscripció comptable
Imputació conformement a meritació
Justificació documental
 
La part dispositiva de la sentència avala aquest benefici fiscal, encara que l'empresa compti amb recursos propis i no necessiti comptar amb un crèdit.
La sentencia del TS assenyala que “la interpretació del concepte de donatius i liberalitats no permet incloure en la mateixa unes despeses financeres que, com en aquest cas, estan acreditades documentalment, incorporades a la comptabilitat i tenen clarament una causa onerosa i no gratuïta”
 
Afirma que “no cal qualificar aquests despeses com a donatius o liberalitat no deduïbles i tampoc poden ser considerats com una retribució de fons propis que hagués de quedar exclosa de la condició de despeses deduïbles”.
 
En definitiva, les despeses financeres son deduïbles en l’impost de societats, encara que els préstecs no estiguin relacionats amb un ingrés o operació determinada. Simplement han d’estar relacionats amb l’activitat empresarial.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC