El registre salarial o registre retributiu: obligatori a partir d’abril de 2021

A partir del 14 de abril, totes les empreses, amb independència del número de persones treballadores, hauran de tenir un registre retributiu de tota la seva plantilla, independentment de la seva mida. Així ho estableix el Reial Decret-Llei 902/2020, de 13 de octubre, d'igualitat retributiva entre homes i dones, que entra en vigor sis mesos després de la seva publicació.
 

Què és el registre salarial?


El registre salarial obligatori és un document en el qual es fan constar tota la informació dels salaris dels treballadors d'una empresa, amb la finalitat de garantir la transparència en les retribucions, el principi d'igual retribució per treball d'igual valor i facilitar l’accés a la informació, independentment del nombre de treballadors de l'empresa.
 

Què s'ha d'incloure en el registre retributiu?


El registre retributiu ha d'estar convenientment desglossat per sexe, la mitjana aritmètica i la mitjana del que s'ha realment percebut per cadascun d'aquests conceptes, detallant de manera separada les retribucions entre homes i dones i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d'igual valor, incloent els alts càrrecs i personal directiu.
 
Ha d'incloure:
 
  • El salari total anual i bretxa de gènere d'aquests conceptes.
  • El salari base anual i bretxa de gènere d'aquests conceptes.
  • Els complements salarials anuals i bretxa de gènere d'aquests conceptes.
  • Les percepcions extrasalarials i percepcions anuals per hores extraordinàries i bretxa de gènere d'aquests conceptes.
Les empreses obligades a realitzar un pla d'igualtat hauran d'incloure en ell una auditoria retributiva per comprovar si es compleix el principi d'igualtat entre homes i dones en matèria salarial. En el cas que l'empresa hagi de realitzar aquesta auditoria retributiva, el registre retributiu haurà de reflectir també les mitjanes aritmètiques i mitjanes de les agrupacions dels treballs d'igual valor a l'empresa, encara que pertanyin a diferents classificacions professionals, desglossats per sexe.
 
Així mateix, s'afegirà una justificació quan hi hagi una diferència entre la mitjana aritmètica o la mitjana de les retribucions totals en l'empresa dels treballadors d'un 25% o més respecte a homes i dones.
 

Quines empreses estan obligades a realitzar el registre salarial?


Totes les empreses han de tenir un registre retributiu de tota la seva plantilla, independentment de la mida de les mateixes. A diferència del que passa amb el pla d'igualtat, les empreses petites de menys de 50 treballadors també estan obligades a comptar amb aquest registre.
 

El registre salarial incloure a tots els treballadors d'una organització?


Sí, el registre de salaris ha d'incloure a tots els empleats d'una organització, independentment del seu tipus de contracte o de jornada. És a dir, han de contemplar-se tant els treballadors a temps complet com aquells a temps parcial, incloent-hi els alts càrrecs i personal directiu.
 

Pot la Inspecció multar per no tenir el registre salarial?


Aquest registre retributiu, no s'haurà de registrar en cap organisme, només s'ha de conservar a l'empresa, i a disposició de la inspecció de Treball i dels representants dels treballadors.
 
Es preveu que a partir d'abril de 2021 la inspecció sol·liciti a les empreses aquests registres salarials, i es podrà sancionar aquelles empreses que falsegin o no realitzin el registre retributiu segons el règim d'infraccions i sancions de la LISOS (Llei d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social), en funció de la gravetat dels fets. Per a les infraccions més greus, es poden imposar sancions d'entre 6.251 i 187.515 euros.
 
En el cas que es detectin discrepàncies, anomalies o mala praxi en la igualtat retributiva, amb diferències d'igual o superior a un 25%, l'empresa haurà d'incloure un document amb les mesures que s'hauran d'aplicar per rectificar aquestes circumstàncies.
 

Quina validesa té el registre salarial?


Tindrà una validesa d'un any natural, llevat que es produeixin circumstàncies o canvis que suposin una alteració substancial de les dades incloses en el document i s'ha d'actualitzar quan es produeixin canvis en la normativa o en els criteris pels quals es regeix la política retributiva de l'empresa.
 

Quan entra en vigor?


El registre salarial entra en vigor el proper 14 d'abril de 2021, data d'aplicació de Reial decret llei 902/2020 en què totes les empreses espanyoles tenen l'obligació de portar i mantenir un registre retributiu. Actualment, no existeix un format de registre oficial, però hi ha algunes comunitats autònomes, com Catalunya, que han publicat un model registrat al seu web, a l'espera que el Ministeri de Treball o d'Igualtat l'emeti.
 
En el termini de sis mesos s'aprovarà, mitjançant una ordre ministerial, un procediment de valoració dels llocs de treball.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
març 29, 2021

Nous ajuts Dona TIC per impulsar l’emprenedoria femenina

El Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya ha aprovat la setena convocatòria d’ajuts Dona TIC per impulsar l’emprenedoria i el lideratge femení en l’àmbit digital, als quals preveu destinar entre 15.000 i 35.000 euros. Estan adreçats a aquelles empreses que tinguin una dona en la cúpula directiva i es poden demanar des del 20 de març fins al 19 de maig.

Llegeix més
CINC