El nou reglament d’auditoria de comptes preveu multes per a les empreses que no presentin els comptes anuals

Aquest any, les empreses que hagin de presentar els seus comptes anuals han d'estar atentes a les novetats del reglament de la Llei d'auditoria de comptes (RD 2/2021, de 12 de gener). La nova norma, en vigor des de l'1 de febrer, estableix una sèrie de mesures per potenciar i agilitzar el procediment sancionador contra les companyies que no dipositin els seus comptes anuals.
 
Fins ara, el fet no de presentar els comptes anuals no generava problemes legals a l'empresa i, per tant, podia resultar rendible deixar-inactiva per evitar pagar les despeses de dissolució i liquidació de la societat. Amb l'entrada en vigor d'aquest nou reglament, les empreses inactives es veuran obligades a regularitzar la situació de la societat inactiva per evitar sancions.
 

A quines sancions poden enfrontar les empreses per no presentar els seus comptes anuals?


Les empreses poden enfrontar-se a multes que van des dels 1.200 euros als 60.000 euros (en el cas de les pimes) per no complir amb determinades obligacions formals.
 
Les sancions són de 0,5 per mil de l'import total de les partides d'actiu, més del 0,5 per mil de la xifra de vendes de l'entitat inclosa en l'última declaració presentada davant l'Administració tributària. L'original haurà d'adaptar a la tramitació del procediment.
 
En cas de presentar la declaració tributària, la sanció s'establiria en el 2% del capital social segons les dades del Registre Mercantil.
 
Les conseqüències d'aquestes sancions també impliquen la retirada del NIF, ja que s'eliminen del Registre Mercantil i, per tant, l’empresa queda extingida. 
 

Quin és el termini per presentar els comptes anuals?


La presentació dels comptes anuals està dins de termini si es presenta en el mes següent de la celebració de la junta en què s'aproven. La presentació fora de termini abans de finalitzar l'any no suposa sanció, sinó que és exigible el dipòsit dels comptes dels tres últims anys per aixecar el tancament del full registral.
 

Quins documents s'han de presentar?


S'hauran d'aportar: la certificació d'aprovació de comptes, memòria, balanç, compte de pèrdues i guanys, declaració d'identificació de titular real, informe mediambiental, informe d'accions/participacions pròpies, full de dades generals d'identificació, instància de presentació.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
març 9, 2021

Nova pròrroga i ampliació dels ajuts al comerç de venda al detall

La Generalitat de Catalunya ha publicat al DOGC una nova pròrroga d'ajuts al comerç al detall, davant els efectes causats pel tancament decretat per la resolució SLT/1/202, de 4 de gener, prorrogada mitjançant les Resolucions SLT/67/2021, de 16 de gener, la SLT/133/2021, de 22 de gener, la SLT/275/2021, de 5 de febrer, i la Resolució SLT/436/2021, de 19 de febrer.

Llegeix més
CINC