El model 720: Obligació de declarar els béns i drets situats a l’estranger

El proper 31 de març de 2022 finalitza el termini per presentar davant l'Agència Tributària la declaració anual informativa sobre els béns i drets situats fora del territori espanyol a través del model 720. 

Qui està obligat a presentar la declaració?


Totes les persones físiques i jurídiques residents al territori espanyol que a 31 de març de 2021 (o en qualsevol moment del 2021) hagin estat en alguna d’aquestes situacions:

  • Que hagin estat titulars, representants, autoritzats, beneficiaris o hagin tingut poder de disposició sobre comptes corrents en entitats financeres situades a l’estranger.
  • Que hagin estat titulars de valors, drets, assegurances i rendes vitalícies o temporals dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger.
  • Que hagin estat titulars de béns immobles o de drets reals sobre els mateixos situats a l’estranger.

Quins béns i drets s'han de declarar?


  • Bloc 1: Comptes corrents o dipòsits en entitats financeres situades fora del territori espanyol, quan els saldos a 31/12/2021 o els saldos mitjans de l’últim trimestre de 2021 superin conjuntament els 50.000 euros. 
  • Bloc 2: Valors (obligacions, accions i participacions en entitats o fons d’inversió), drets, assegurances de vida o invalidesa i rendes (vitalícies o temporals) dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger, quan el seu valor a 31/12/2021 sigui, conjuntament, superior a 50.000 euros. 
  • Bloc 3: Béns immobles i drets reals sobre els mateixos situats a l’estranger, amb valor superior a 50.000 euros. 
  • Bloc 4: Monedes virtuals situades a l'estranger, sempre que el seu valor conjunt a 31/12/2021 sigui superior a 50.000 euros.

Quan s’ha de presentar la declaració?


El termini per presentar la declaració finalitza el proper 31 de març de 2022.
 

Si vaig fer la declaració en exercicis anteriors, he de tornar a presentar el Model 720?


Serà obligatori tornar a fer la declaració respecte l'any 2021 quan els saldos o els valors dels béns i drets declarats en l'última declaració haguessin experimentat un increment de valor superior a 20.000 euros.
 
Així mateix, s'haurà de fer la declaració quan durant 2021 s’hagi perdut la condició de titular, autoritzat, representant o beneficiari dels comptes, valors o immobles declarats en la declaració anterior.
 

Quines altres obligacions relacionades amb béns a l'estranger existeixen?


Addicionalment al Model 720, els contribuents amb actius a l'estranger es poden veure obligats a emplenar les obligacions d'informació amb el Banc d'Espanya, a través del formulari ETE, i amb el Ministeri d'Economia, a través del model D-6, els terminis de presentació finalitzen el 20 i 31 de gener respectivament. Es tracta de declaracions informatives amb finalitats estadístiques i que afecten únicament a la tinença de determinats tipus d'actius a l'estranger.
 
Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu contactar amb la Virgínia Cirera (virginia.cirera@cinc.es).
 
Molt cordialment,
CINC Assessoria d'empreses

 

Segueix llegint

Veure-les totes
gener 4, 2022

Les claus de la nova reforma del mercat laboral

El BOE del 30/12/2021 ha publicat el Reial Decret Llei 32/2021, de 28 de desembre, que contempla un recull de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball.

Llegeix més
CINC