El Tribunal Suprem avala la deducció de les retribucions dels administradors a l’impost de societats

El TS avala deducción de administradores en IS

A partir d’ara, és possible deduir a l’impost de societats les retribucions dels administradors, encara que no estiguin previstes als estatuts socials. Així ho determina una sentència (449/2024 de 13 de març) del Tribunal Suprem, que considera deduïbles les retribucions que percebin els administradors de societats mercantils sempre que estiguin acreditades i comptabilitzades.

Tot i que no estiguin incloses als estatuts socials, la decisió considera que ho són conforme al principi de correlació d’ingressos i despeses, ja que la despesa existeix i estigui directament relacionada amb l’activitat empresarial. En concret, la Sala apel·la a la sentència 875/2023, de 27 de juny, en què s’establia com a doctrina que les retribucions percebudes pels administradors d’una entitat mercantil constin com a comptabilitzades, acreditades i previstes als estatuts de la societat no constitueixen una liberalitat no deduïble (article 14.1.e).

En aquest sentit, la sentència assenyala que “en principi i excepte prova en contrària, es presumeix que les quantitats lliurades als administradors són gratuïtes”, i afegeix que “quan s’acredita, com és el cas, no qüestionat per altres parts, que sí que hi ha onerositat, que les retribucions percebudes pels tres membres del Consell d’administració, en aquest cas, a part per la relació laboral que l’uneix amb l’entitat, responen als serveis prestats a aquesta per a l’obtenció d’ingressos, desapareix el caràcter de gratuïtat de les mateixes, i si es compleixen la resta de requisits abans referits, d’acord amb les normes fiscals, s’han de considerar despeses susceptibles de deducció”.

Per resoldre qualsevol dubte sobre aquesta novetat, pots contactar amb el nostre Departament Fiscal de CINC Assessoria.

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC