Declara els teus bens o drets en l’estranger en el model 720

El proper 31 de març de 2023 finalitza el termini per presentar davant l'Agència Tributària la declaració anual informativa sobre els béns i drets situats fora del territori espanyol a través del model 720.
 

Qui està obligat a presentar la declaració?


Totes les persones físiques i jurídiques residents al territori espanyol que a 31 de desembre de 2022 (o en qualsevol moment del mateix any) hagin estat en alguna d’aquestes situacions:
  • Que hagin estat titulars, representants, autoritzats, beneficiaris o hagin tingut poder de disposició sobre comptes corrents en entitats financeres situades a l’estranger.
  • Que hagin estat titulars de valors, drets, assegurances i rendes vitalícies o temporals dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger.
  • Que hagin estat titulars de béns immobles o de drets reals sobre els mateixos situats a l’estranger.
 

Qui està obligat a presentar aquesta declaració?


Bloc 1: Comptes corrents o dipòsits en entitats financeres situades fora del territori espanyol, quan els saldos a 31/12/2022 o els saldos mitjans de l’últim trimestre de 2022 superin conjuntament els 50.000 euros. 
Bloc 2: Valors (obligacions, accions i participacions en entitats o fons d’inversió), drets, assegurances de vida o invalidesa i rendes (vitalícies o temporals) dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger, quan el seu valor a 31/12/2022 sigui, conjuntament, superior a 50.000 euros. 
Bloc 3: Béns immobles i drets reals sobre els mateixos situats a l’estranger, amb valor superior a 50.000 euros. 
 

Quan s’ha de presentar la declaració?


El termini per a presentar la declaració finalitza el proper 31 de març de 2023.
 

Si vaig fer la declaració en exercicis anteriors, he de tornar a presentar el Model 720?


Serà obligatori tornar a fer la declaració respecte l'any 2022 quan els saldos o els valors dels béns i drets declarats en l'última declaració haguessin experimentat un increment de valor superior a 20.000 euros.
 
Així mateix, s'haurà de fer la declaració quan durant 2022 s’hagi perdut la condició de titular, autoritzat, representant o beneficiari dels comptes, valors o immobles declarats en la declaració anterior.
 

Quines altres obligacions relacionades amb béns a l'estranger existeixen?


Addicionalment al Model 720, els contribuents amb actius a l'estranger es poden veure obligats a emplenar les obligacions d'informació amb el Banc d'Espanya, a través del formulari ETE, i amb el Ministeri d'Economia, a través del model D-6, els terminis de presentació finalitzen el 20 i 31 de gener respectivament. Es tracta de declaracions informatives amb finalitats estadístiques i que afecten únicament a la tinença de determinats tipus d'actius a l'estranger.
 
Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu contactar amb Assessoria CINC (cinc@cinc.es).

 

Segueix llegint

Veure-les totes
febrer 1, 2023

Canvis en l’IRPF i en l’IVA; com ens afecten?

El 27 de desembre es van posar en marxa diferents novetats tributàries dins del Reial Decret-Llei 20/2022, de 27 de desembre que introdueixen una bateria de novetats en IVA, IRPF i altres impostos que passem a explicar a continuació. 

Llegeix més
CINC