COVID19: Resum de mesures per a autònoms

En el últims dies s’han aprovat diferents mesures a nivell estatal i autonòmic per aquells autònoms que han vist reduïda la seva activitat fruit de la crisi del COVID-19. A continuació, passem a fer un recull de les diferents mesures aprovades:
 
1. Prestació econòmica de fins a un màxim de 2.000 euros pels autònoms que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del COVID-19 durant el mes de març de 2020 en comparació al mes de març de 2019. Aquesta línia d’ajut s’atorgarà per un procediment de concurrència competitiva fins a esgotar el pressupost de 7,5 milions d’euros destinat a aquests efectes. Es pot sol·licitar a partir de l’1 d’abril de 2020 i és incompatible amb altres ajuts destinats a la mateixa finalitat.
 
2. Prestació equivalent al 70% de la seva base reguladora  durant un període de un mes per interrupció o reducció de l’activitat (la prestació serà del 70% de la base mínima de cotització quan no s’acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació). L’autònom haurà d’acreditar que la seva activitat ha estat suspesa per l’estat d’alarma, i si no ho està, haurà d’acreditar una reducció del 75% en la facturació respecte la mitjana del semestre anterior. La prestació tindrà una durada d’un mes, ampliable si l’estat d’alarma es prorrogués.
 
3. Ajornament dels impostos periòdics estatals durant 6 mesos. Els primers 3 mesos d’ajornament no es meritaran interessos. Aplica a tots impostos estatals meritats entre el 13 de març de 2020 i el 30 de maig de 2020, per tant, els referits al primer trimestre de 2020, entre els quals hi ha l’IVA, les retencions dels salaris dels treballadors, les retencions dels lloguers i les retencions de no residents.
 
4. Suspensió de procediments tributaris en curs fins el 30 d’abril de 2020. Procediments tals com procediments de comprovació limitada, inspeccions, procediments sancionadors, rectificació de autoliquidacions, procediments d’embarg, recursos tributaris. També queda en suspens fins el 30 d’abril de 2020 l’obligació de pagament de deutes derivats de revisions i inspeccions tributàries. 
 
5. Baixa per malaltia professional pels autònoms durant períodes de contagi personal i/ o aïllament preventiu obligatori, que li permetrà cobrar el 75% de la seva base reguladora.
 
6. Línia de garanties i avals de fins a 100.000 milions d’euros atorgats per l’Estat a entitats financeres per tal de canalitzar finançament a través d’aquestes que ajudi a aportar liquiditat a la PIME i l’autònom. Les condicions concretes d’aquestes línies de finançament resten pendents de concreció per part del Consell de Ministres. 
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC