COVID-19: Suspensió del pagament d’hipoteques

S'aproven les següents mesures que permeten suspendre el pagament de préstecs i crèdits amb garantia hipotecària a persones en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel COVID-19.
 
En què consisteix la moratòria del pagament dels préstecs hipotecaris?
 
Una de les mesures més importants aprovades durant la crisi sanitària del COVID-19 consisteix en la possibilitat de sol·licitar una moratòria (suspensió) en el pagament de quotes derivades de préstecs amb garantia hipotecària sobre l'habitatge habitual.
 
Amb efectes des del 2 d'abril de 2020, s'amplien els supòsits de la referida moratòria al pagament de les quotes d'hipoteques que recaiguin sobre immobles afectes a l'activitat econòmica dels deutors, així com habitatges diferents de l'habitual que estiguessin llogades i que s'hagin vist afectades per impagaments o moratòries en matèria de lloguer.
 
Durant la moratòria, el creditor (generalment, el banc) no pot exigir cap tipus de pagament, tampoc es meriten interessos de cap tipus.
 
La durada de la moratòria no ve definida en les normatives publicades fins al moment, així com tampoc es defineix com s'aplicaran les quotes no pagades durant el període de suspensió, entenent que d'aplicar-se el mateix criteri que els préstecs sense garantia hipotecària, la fórmula seria l'ampliació de la data de venciment del contracte.
 
Qui pot acollir-se a aquesta suspensió?
 
El deutor ha de ser una persona física que es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel COVID-19. Aquestes mateixes mesures també s'apliquen als fiadors i avaladors del deutor principal.
 
Als efectes de les presents mesures, s'entén per situació de vulnerabilitat social o econòmica com a conseqüència dels efectes de l'expansió de l'COVID-19 les persones que es troben en la següent situació:
 
1. Que el deutor passi a estar en situació d'atur.
2. Si és el deutor empresari o professional (autònom), que hagi sofert una pèrdua substancial dels seus ingressos o caiguda de facturació d’almenys el 40%.
3. Que el conjunt dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar no superi, en el mes anterior a la sol·licitud, amb caràcter general, 3 vegades l’IPREM, és a dir, 1.613,52 euros (aquest import s'incrementarà en cas de fills i persones amb discapacitat).
4. Que el total de les quotes hipotecàries sobre béns immobles més els subministraments bàsics, resulti superior al 35% dels ingressos nets del conjunt de membres de la unitat familiar.
5. Que com a conseqüència de la crisi de l'COVID-19, la unitat familiar hagi sofert una alteració de les seves circumstàncies en termes d'esforç d'accés a l'habitatge. S'entén que és així quan la suma de les quotes hipotecàries sobre la renda familiar s'hagi multiplicat per, almenys, l’1,3.
 
Com s'aplica?
 
La suspensió ha de sol·licitar-la el prestatari al creditor (generalment, al banc) i el termini de sol·licitud comprèn des del 18 de març de 2020 pel supòsit d'habitatges habituals, i des del 2 d'abril de 2020 per a la resta de supòsits i, en ambdós casos, el termini de sol·licitud acaba fins a 15 dies després de la finalització de l'estat d'alarma.
 
La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació justificativa de la situació de vulnerabilitat.
 
De complir-se amb els requisits de vulnerabilitat del deutor, el creditor tindrà un període de 15 dies per implementar les condicions de la moratòria i es procedirà a suspendre les obligacions de pagament des de la data de sol·licitud. Tot això sense modificació de la resta de les condicions pactades.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC