COVID-19: Suspensió del pagament de préstecs sense garantia hipotecària

Amb efectes des del 2 d'abril de 2020, s'aproven les següents mesures per suspendre el pagament de préstecs i crèdits sense garantia hipotecària.
 
En què consisteix la suspensió del pagament dels préstecs sense garantia hipotecària?
 
S'estableix la suspensió temporal del pagament de tot préstec o crèdit sense garantia hipotecària que estigués vigent a data de l’1 d'abril de 2020.
 
La suspensió tindrà una durada inicial de tres mesos, ampliables pel Consell de Ministres, durant el qual no es podrà exigir el pagament, no es meriten interessos de cap tipus i la data de venciment del contracte de crèdit s'ampliarà pel temps que duri la suspensió.
 
Qui pot acollir-se a aquesta suspensió?
 
El deutor ha de ser una persona física que es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel COVID-19. Aquestes mateixes mesures també s'apliquen als fiadors i avaladors del deutor principal.
 
Als efectes de les presents mesures, s'entén per situació de vulnerabilitat social o econòmica com a conseqüència dels efectes de l'expansió de l'COVID-19 aquelles persones que es troben en la següent situació:
 
1. Que el deutor passi a estar en situació d'atur.
 
2. Si és el deutor empresari o professional (autònom), que hagi sofert una pèrdua substancial dels seus ingressos o caiguda de facturació de al menys el 40%.
 
3. Que el conjunt dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar no superi, en el mes anterior a la sol·licitud, amb caràcter general 3 vegades IPREM, és a dir, 1.613,52 euros (aquest import s'incrementarà en cas de fills i persones amb discapacitat).
 
4. Que el total de les quotes hipotecàries sobre béns immobles més els subministraments bàsics, resulti superior a l 35% dels ingressos nets del conjunt de membres de la unitat familiar.
 
5. Que com a conseqüència de la crisi del COVID-19, la unitat familiar hagi sofert una alteració de les seves circumstàncies en termes d'esforç d'accés a l'habitatge. S'entén que és així quan la suma de les quotes hipotecàries sobre la renda familiar s'hagi multiplicat per almenys el 1,3.
 
6. Si el deutor no tingués deutes hipotecaris, se substituirà l'import del deute hipotecari per la suma de la renda mensual de lloguer del seu habitatge més pagaments mensuals per un altre tipus de finançament.
 
Com s'aplica?
 
La suspensió ha de sol·licitar-la el prestatari al creditor i el termini de sol·licitud comprèn des del 2 d'abril de 2020 fins un mes després de la finalització de l'estat d'alarma.
 
La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació justificativa de la situació de vulnerabilitat.
 
De complir-se amb els requisits de vulnerabilitat del deutor, el creditor suspendrà automàticament (sense necessitat d'acord entre les parts) les obligacions de pagament, amb efectes des de la data de sol·licitud. La data de venciment acordada en el contracte s'ampliarà, com a conseqüència de la suspensió, pel temps de durada d'aquesta, sense cap modificació de la resta de les condicions pactades.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
abril 2, 2020

COVID-19: Suspensió del pagament d’hipoteques

S'aproven les següents mesures que permeten suspendre el pagament de préstecs i crèdits amb garantia hipotecària a persones en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel COVID-19.

Llegeix més
CINC