COVID-19: Resum del nou paquet de mesures per a la protecció de les persones treballadores

S'aprova el RD 15/2020 de 21 d'abril, que inclou una sèrie de mesures que afecten l'àmbit laboral amb entrada en vigor el 23 d'abril. D'entre elles, destaquem les següents:
 
1. Major protecció per als treballadors fixos-discontinus
 
Es reforça i habilita una major protecció de les treballadores i treballadors fixos discontinus i a aquelles persones treballadores que no hagin pogut reincorporar-se a la seva activitat en les dates previstes, com a conseqüència del COVID-19, que no compleixen el requisit de situació legal de desocupació, o bé no poden accedir a la prestació per atur per no tenir el període de cotització necessari corresponent. 
 
2. Ampliació de la cobertura per desocupació en contractes en període de prova i rescissió voluntària
 
S'amplia la cobertura de la prestació per desocupació a les persones treballadores el contracte de les quals hagi estat extingit durant el període de prova a partir de el 9 de març de 2020. També tindran dret a la prestació per desocupació que hagin rescindit de forma voluntària el seu contracte laboral a partir d'l'1 de març per tenir una altra oferta laboral en ferm i no s’hagin pogut incorporar a causa de l'estat d'alarma.
 
3. S'amplien els supòsits d'aplicació dels ERTO per força major en activitats essencials
 
Es determina que la força major podrà ser parcial i, per tant, aquesta pot no estendre’s a tota la plantilla, en les empreses que desenvolupen activitats essencials. Per tant, podrà distingir-se als treballadors que realitzen tasques considerades essencials d’aquells que efectuen tasques de caràcter no essencial.
 
4. Suspensió dels terminis d'actuació de la Inspecció de Treball
 
Queden suspesos els terminis d'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, excepte quan la seva intervenció tingui com a finalitat garantir la protecció de l'interès general o per estar relacionats davant el COVID-19.
 
5. Nova regulació d'infraccions i sancions
 
S'habiliten mecanismes de control i sanció a les empreses que presentin sol·licituds que continguin dades falses i incorreccions en les dades facilitades. En conseqüència, aquesta responsabilitat recaurà sobre l'empresa i implica la devolució de les prestacions indegudament percebudes pels seus treballadors/es.
 
6. Ampliació de la pròrroga de caràcter preferent de la feina a distància
 
S'estableix una pròrroga que durarà el caràcter preferent de la feina a distància dos mesos més, així com el dret d'adaptació de l'horari i reducció de la jornada per a garantir la protecció dels treballadors i facilitar la conciliació familiar i vida laboral en el context de la crisi del COVID-19.
 
Totes aquelles empreses que s'incorporin al seu lloc de treball hauran de revisar tota l'activitat preventiva vinculada al COVID-19 adoptant totes les mesures en relació amb la normativa vigent de la Llei de Prevenció de Riscos i els criteris emesos per Sanitat.
 
7. Cotització en situació d'inactivitat en el sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris establert en el Règim General de la Seguretat Social
 
Amb efectes des del primer de gener de 2020, als treballadors que haguessin realitzat un màxim de 55 jornades reals cotitzades en l'any 2019, se'ls aplicarà a les quotes resultants durant els períodes d'inactivitat en 2020 una reducció del 19,11%.
 
8. Mútues col·laboradores
 
La gestió de la prestació extraordinària de cessament d'activitat (art.17 RD 8/2020) es traspassa a les mútues col·laboradores amb la seguretat social. Els autònoms tenien de termini fins al mes de juny de l'2019 per a realitzar l'opció per alguna Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social per a la gestió de determinades prestacions de Seguretat Social.
 
9. Economia Social
 
De manera extraordinària, el Fons Obligatori d'Educació i Promoció de les cooperatives podrà dedicar-se, durant un període limitat, a qualsevol acció que contribueixi a frenar o pal·liar els efectes de la crisi sanitària derivada de l'COVID-19.
 
10. Creació de la Fundació Espanya Esport Global, F.S.P.
 
La pandèmia pel COVID-19 ha paralitzat tota l'activitat esportiva professional i no professional. Per aquest motiu s'ha creat la "Fundació Espanya Esport Global", que s'ocuparà d'adoptar mesures per garantir la sostenibilitat de les federacions esportives.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC