COVID-19: resum de les mesures del Pla de Xoc Econòmic

Ahir 17 de març de 2020 es va aprovar el Pla de Xoc Econòmic davant el COVID-19 pel qual es mobilitzen 200.000 milions d’euros destinats a implementar diferents mesures econòmiques, social i laborals, entre les que destaquem:
 

Mesures de protecció de l’ocupació pel COVID-19:


 
1. Establir el teletreball com a mitjà per facilitar la flexibilitat laboral i preservar la salut i seguretat laboral. L’avaluació de la prevenció de riscos laborals es podrà realitzar per autoavaluació realitzada voluntàriament per la persona treballadora.
 
2. Dret dels treballadors a adaptar i/o reduir el seu horari si acrediten que és per a la cura del cònjuge, parella de fet o familiars fins el segon grau motivat o a conseqüència del COVID-19.
 
3. Flexibilitzar els ERTOS provocats per les pèrdues d’activitat conseqüència del COVID-19. S’agilitza la tramitació dels procediments, tant si són per força major, com per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. 
 
4. Pel que fa als ERTOS causats directament per la pèrdua d’activitat causada com a conseqüència del COVID-19 seran considerats de força major, essent d’aplicació els mesures establertes en el Real Decret-llei.
 
5. Es reforça la cobertura de les persones treballadores afectades per ERTOS, inclús quan no es tingui dret a prestacions per no tenir el temps de cotització suficient. Les prestacions d’atur cobrades durant aquest temps excepcional no es computaran per una possible prestació futura. 
 
6. Les empreses que hagin fet un ERTO per causa de força major del COVID-19 estaran exonerades del pagament de les quotes empresarials de la Seguretat Social corresponents a la cotització dels treballadors. L’exoneració estarà limitada al 75% quan l’empresa tingui 50 o més treballadors.
 
7. Prestació extraordinària pels autònoms equivalent al 70% de la seva base reguladora (la prestació serà del 70% de la base mínima de cotització quan no s’acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació).
 
Requisits per a que els autònoms s’hi puguin acollir:
  • Han d’estar donats d’alta al règim d’autònoms i estar al corrent de pagaments.
  • La seva activitat ha d’haver estat suspesa per l’estat d’alarma, i si no ho està, haurà d’acreditar una reducció del 75% en la facturació respecte la mitjana del semestre anterior.
Aquesta prestació tindrà una durada d’un mes, ampliable si l’estat d’alarma es prorrogués.
 

Mesures de suport a les empreses pel COVID-19:


 
8. Creació d'una línia de garanties i avals públics de fins a 100.000 milions d’euros (100.000.000.000 euros) per mobilitzar entre 150.000 i 200.000 milions d’euros en la nostra economia. 
 
9. Línies de garantia addicionals de 2.000.000.000 euros per a empreses exportadores i PIMES.
 
10. Suspensió dels terminis de pagament d’impostos fruit de deutes liquidats per l’Administració Tributària fins al 30 d'abril de 2020. També es suspenen els terminis per a la resposta als requeriments i tots els procediments tributaris en curs fins al 30 d’abril de 2020. Aquesta suspensió no afecta a tributs periòdics, només a deutes liquidats per l’Administració Tributària fruit de procediments de revisió.
 
11. Mesures per facilitar la reestructuració del crèdit a explotacions agràries afectades per la sequera 2017.
 
12. Programes de suport a la digitalització i a l' I+D de PIMES, que facilitin la implantació del teletreball.
 

Mesures de suport a les famílies pel COVID-19:


 
13. Suspensió durant l’estat d'alarma dels terminis màxims de devolució dels productes adquirits per qualsevol modalitat, també pels adquirits on line.
 
14. Moratòria en el pagament d'hipoteques sobre l’habitatge habitual per a persones en situació d'especial vulnerabilitat.
 
15. Prolongació de la validesa dels DNI caducats fins al 13 de març de 2021.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC