COVID-19: Preguntes freqüents dels autònoms en relació als efectes econòmics pel coronavirus

La situació de crisi actual motivada pel coronavirus ha afectat de forma especial l’activitat de moltes empreses i autònoms, amb la consegüent pèrdua o reducció d’ingressos. Són molts els dubtes que es plantegen durant aquests dies, i per això us fem un recull de les preguntes més freqüents:
 

Quins són els ajuts que poden demanar els autònoms? Són compatibles entre ells?


En aquests moments, són dos els ajuts públics que poden rebre els autònoms per fer front a les pèrdues econòmiques  i/o cessament d’activitat, i no són compatibles entre ells: 
 
a) Ajuts de la Generalitat de Catalunya:
 
Tenen com a finalitat compensar els autònoms en cas de pèrdua econòmica de l'activitat durant el març del 2020 arran del COVID-19. Es calcula en base a la diferència entre el guany de l'activitat el març del 2019 i la pèrdua patida el març del 2020.
 
 • Quina quantia té? L'ajut màxim serà de 2.000 € per autònom sol·licitant.
 • Qui ho pot sol·licitar? Està obert a qualsevol activitat econòmica. No ho poden sol·licitar ni els autònoms societaris ni els dependents (col·laboradors). Pels autònoms acollits a Estimació Objectiva (mòduls) caldrà concretar quins documents aportaran per acreditar les pèrdues.
 • Com i quan es pot tramitar? Es pot tramitar a través del web del Departament de Treball a partir de l'1 d'abril.
 
2) Prestació extraordinària per cessament d’activitat dels autònoms.
 
Es tracta d’una prestació econòmica per a aquells autònoms que hagin hagut de tancar el seu negoci o hagin vist disminuïts els seus ingressos durant el mes de març:
 
 • Qui la pot sol·licitar? Tots els autònoms, independentment de la seva condició; autònoms titulars de negocis tancats per l'administració arran de l'estat d'alarma; i autònoms en qualsevol activitat que hagin patit una caiguda d'almenys un 75% en els seus ingressos de març del 2020 en comparació a la mitjana dels darrers 6 mesos.
 • La poden demanar també els autònoms que tinguin treballadors a càrrec? Sí, també inclou els autònoms que tinguin treballadors per compte d’altri, encara que hagin sol·licitat un ERTO pels seus treballadors.
 • Quina quantia té? La prestació serà equivalent al 70% de la base de cotització dels darrers 6 mesos. En el cas dels autònoms que cotitzin per la quota mínima mensual (286,15 €), equivalent a 944,40€ de base, la prestació seria  de 661,86 €.
 • És compatible amb al tarifa plana? Els autònoms beneficiaris d’alguna bonificació, com la tarifa plana de 50 € per nous autònoms, no perdran aquesta condició quan reprenguin la seva activitat.
 • És compatible amb altres prestacions? No és compatible amb altres prestacions de la Seguretat Social (per exemple, en cas de treballar per compte aliè i percebre una prestació de baixa o rebre una pensió de jubilació).
 • Com se sol·licita? La prestació se sol·licita al web de la mútua col·laboradora del professional autònom. 
 • Es pot sol·licitar demanar la prestació extraordinària si s’ha demanat la baixa a la Seguretat Social i a Hisenda? Sí, podrà sol·licitar igualment la prestació a condició que el motiu de la baixa a la Seguretat Social s'hagi produït pel decret de l'estat d'alarma.
 • Cal donar-se de baixa en el règim especial d'autònoms de la Seguretat Social i Hisenda? No serà necessari tramitar la baixa a la Seguretat Social, així com tampoc serà necessari tramitar la baixa de l'activitat a Hisenda (Model 036/037).

Quines altres opcions existeixen per aconseguir  liquiditat?


A més dels ajuts mencionats anteriorment, els autònoms poden optar també a les línies de crèdit addicional de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) que ha habilitat el RDL 8/2020 per a poder fer front a la caiguda d’ingressos i a les despeses corrents dels propers mesos de dificultats. La Generalitat també ha habilitat noves línies a través de l’Institut Català de Finances (ICF).
 
Aquestes línies són préstecs tous, amb tipus zero o quasi zero, terminis llargs i carències generoses, per part del Govern català i de l’espanyol, articulats a través d'entitats financeres.
 

Hi ha modificacions en el termini de presentació d’impostos?


El Reial Decret d'estat d'alarma només ha aturat els terminis administratius, però no s'aplica als terminis tributaris. Per tant, només s'amplien els terminis de pagament que siguin fruit d'acords d'ajornament anteriors i de providències de constrenyiment.
 
Pel que fa a les autoliquidacions properes, com per exemple la del proper 20 d'abril per l'IVA del primer trimestre del 2020, és recomanable que els autònoms sol·licitin el seu ajornament de seguida que disposin de la seva autoliquidació.
 
Segons estableix el RDL 7/2020 del 12 de març, tant l'IVA com les retencions per IRPF (model 111) i altres tributs amb venciment fins al 30 de maig es podran ajornar fins a 6 mesos sense interessos els primers 3 mesos, sempre i quan el contribuent sigui una pime o autònom amb facturació no superior a 6.010.121,04 €.
 

Es poden ajornar les quotes de Seguretat Social?


Sí, el Ministeri de Seguretat Social i Migracions ha aclarit que els autònoms que s’acullin al prestació extraordinària per cessament d’activitat no hauran de pagar la quota mensual a la Seguretat social.
 
En cas que el  procés de tramitació s’allargués i la sol·licitud no fos acceptada és aconsellable que els autònoms sol·licitin de forma immediata l’ajornament de la seva quota de l’abril. Tots els deutes amb la Seguretat Social es poden ajornar sense aval o garantia fins a 30.000 € i per un màxim de 5 anys.
 

Quins autònoms poden fer un ERTO als seus treballadors?


L'autònom amb treballadors a càrrec seu pot optar per fer un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) en les condicions especials establertes pel RDL 8/2020 i que es resumeixen a continuació:
 
 • Activitat afectada pel COVID-19 inclosa dins el llistat següent.
 • Els treballadors perceben el 100% del sou sense període mínim de cotització ni exhauriment del dret d’atur.
 • L’empresari queda exempt de pagar íntegrament les quotes a la Seguretat Social dels treballadors (75% en el cas de negocis amb més de 50 treballadors).
 • Tramitació per via telemàtica i termini exprés d’aprovació en 7 dies.
 • Amb efectes retroactius.
 • En cas de no optar per un ERTO i mantenir els llocs de treball total o parcialment, és aconsellable que l’empresa ajorni les quotes a la Seguretat Social, així com les retencions per l’IRPF dels treballadors (model 111).

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC