COVID-19: Preguntes freqüents de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el context de l'emergència de salut pública derivada de l'extensió de l'coronavirus, està rebent consultes, tant de ciutadans com d'empreses i altres subjectes obligats a el compliment de la normativa de protecció de dades sobre el tractament de dades personals relatives a la salut.
 
Aquestes FAQ tracten de donar resposta a les preguntes més freqüents que s'han rebut:
 

Poden els empresaris tractar la informació de si les persones treballadores estan infectades de coronavirus?


En aplicació del que estableix la normativa sanitària, laboral i, en particular, de prevenció de riscos laborals, els empresaris podran tractar, d'acord amb aquesta normativa i amb les garanties que estableixen, les dades de personal necessaris per garantir la seva salut i adoptar les mesures necessàries per les autoritats competents, el que inclou igualment assegurar el dret a la protecció de la salut de la resta de personal i evitar els contagis en el si de l'empresa i / o centres de treball que puguin propagar la malaltia a el conjunt de la població.
 
L'empresa podrà conèixer si la persona treballadora està infectada o no, per dissenyar a través del seu servei de prevenció dels plans de contingència que siguin necessaris, o que hagin estat previstos per les autoritats sanitàries.
 
Aquesta informació també pot ser obtinguda mitjançant preguntes a el personal. No obstant això, les preguntes haurien de limitar-se exclusivament a indagar sobre l'existència de símptomes, o si la persona treballadora ha estat diagnosticada com contagiada, o subjecta a quarantena. Resultaria contrari a el principi de minimització de dades la circulació de qüestionaris de salut extensos i detallats, o que incloguin preguntes no relacionades amb la malaltia.
 

Poden transmetre aquesta informació a el personal de l'empresa?


Aquesta informació s'hauria de proporcionar sense identificar la persona afectada per tal de mantenir la seva privacitat, si bé, podria transmetre a requeriment de les autoritats competents, en particular les sanitàries.
 
La informació s'ha de proporcionar respectant els principis de finalitat i proporcionalitat i sempre dins del que estableixen les recomanacions o instruccions emeses per les autoritats competents, en particular les sanitàries. Per exemple, si és possible assolir la finalitat de protecció de la salut amb el personal divulgant l'existència d'un contagi, però sense especificar la identitat de la persona contagiada, hauria de procedir d'aquesta manera. Si, per contra, aquest objectiu no es pot aconseguir amb informació parcial, o la pràctica és desaconsellada per les autoritats competents, en particular les sanitàries, podria proporcionar la informació identificativa.
 

¿Es pot demanar a les persones treballadores i visitants aliens a l'empresa dades sobre països que hagin visitat anteriorment, o si presenten simptomatologia relacionada amb el coronavirus?


Independentment que les autoritats competents, en particular les sanitàries, estableixin aquestes mesures per una qüestió de salut pública i que així ho comuniquin als centres de treball, els empresaris tenen l'obligació legal de protegir la salut de les persones treballadores i mantenir el lloc de treball lliure de riscos sanitaris, per la qual cosa estaria justificada la sol·licitud d'informació als empleats i visitants externs sobre símptomes o factors de risc sense necessitat de demanar el seu consentiment explícit (RGPD i Llei de Prevenció de riscos Laborals).
 
La informació a sol·licitar hauria de respondre a el principi de proporcionalitat i limitar-se exclusivament a preguntar per visites a països d'alta prevalença del virus i en el marc temporal d'incubació de la malaltia, les últimes setmanes, o si es té algun dels símptomes de la malaltia . Resultaria contrari a el principi de minimització de dades la utilització de qüestionaris de salut extensos i detallats, o que incloguin preguntes no relacionades amb la malaltia.
 

Es poden tractar les dades de salut de les persones treballadores relacionats amb el coronavirus?


Per complir les decisions sobre la pandèmia de coronavirus que adoptin les autoritats competents, en particular les sanitàries, la normativa de protecció de dades no hauria d'utilitzar per obstaculitzar o limitar l'efectivitat de les mesures que adoptin les autoritats, en la lluita contra la pandèmia.
 
La normativa de protecció de dades permet adoptar les mesures que siguin necessàries per salvaguardar els interessos vitals de les persones físiques, l'interès públic essencial en l'àmbit de la salut, la realització de diagnòstics mèdics, o el compliment d'obligacions legals en l'àmbit laboral , inclòs el tractament de dades de salut sense necessitat de comptar amb el consentiment explícit l'afectat.
 
En tot cas, el tractament d'aquestes dades ha d'observar els principis establerts en el RGPD, en particular els de minimització, limitació de la finalitat i minimització de la conservació.
 

En cas de quarantena preventiva o estar afectat pel coronavirus, el treballador té obligació d'informar al seu cap d'aquesta circumstància?


Els treballadors que, després d'haver tingut contacte amb un cas de coronavirus, poguessin estar afectats per aquesta malaltia i que, per aplicació dels protocols establerts per les autoritats sanitàries competents, es veuen sotmesos a l'corresponent aïllament preventiu per evitar els riscos de contagi derivats de aquesta situació fins que es disposi de l'corresponent diagnòstic, han d'informar al seu ocupador i a el servei de prevenció o, si escau, als delegats de prevenció (Llei de prevenció de Riscos Laborals).
 
La persona treballadora en situació de baixa per malaltia no té obligació d'informar sobre la raó de la baixa a l'empresa, però, aquest dret individual pot cedir davant de la defensa d'altres drets com el dret a la protecció de la salut del col·lectiu de treballadors en situacions de pandèmia i, més en general, la defensa de la salut de tota la població.
 

El personal de seguretat pot prendre la temperatura als treballadors per tal de detectar casos coronavirus?


Verificar si l'estat de salut de les persones treballadores pot constituir un perill per a elles mateixes, per a la resta de personal, o per a altres persones relacionades amb l'empresa constitueix una mesura relacionada amb la vigilància de la salut dels treballadors que, d'acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, resulta obligatòria per a l'ocupador i hauria de ser realitzada per personal sanitari.
 
En tot cas, el tractament de les dades obtingudes a partir de les preses de temperatura ha de respectar la normativa de protecció de dades i, per això i entre altres obligacions, ha d'obeir a la finalitat específica de contenir la propagació de l'coronavirus, limitar-se a aquesta finalitat i no estendre a altres diferents, i mantinguts no més de el temps necessari per a la finalitat per a la qual es recullen.

Segueix llegint

Veure-les totes
març 26, 2020

COVID-19: Inscripció de nounats al Registre Civil durant l’estat d’alarma

Recentment s’han detectat diverses queixes de persones afectades per la negativa del Registre Civil competent d’inscriure els naixements que s’han produït durant el període d’estat d’alarma que afecta a tot el territori de l’estat espanyol, argumentant que no es tracta de tràmits d’especial urgència i que, en tot cas, es podran fer quan hagi transcorregut aquest període d’excepcionalitat. 

Llegeix més
CINC