COVID-19: Moratòria i ajornaments de les cotitzacions a la Seguretat Social

S'aprova una nova bateria de mesures davant la crisi del COVID-19 amb efectes a partir del 2 d'abril de 2020, entre les quals destaquem les moratòries i ajornaments en el pagament de les cotitzacions socials a la Seguretat Social.
 
Qui podrà acollir-se a la moratòria excepcional de les cotitzacions a la Seguretat Social?
 
Podran sol·licitar una moratòria (ajornament) de 6 mesos, sense interessos, les empreses i autònoms les activitats dels quals no hagin estat suspeses en ocasió de l'estat d'alarma. No podran acollir-se les empreses o autònoms que s'hagin acollit a un ERTO per causes de força major.
 
Les condicions i requisits de les empreses i autònoms que podran acollir-se a la moratòria queden pendents de desenvolupament per ordre ministerial, de la qual informarem tan aviat com sigui publicada.
 
Alternativament, de no poder acollir-se a la moratòria de 6 mesos, les empreses i autònoms podran ajornar el pagament dels seus deutes a la Seguretat Social a un tipus d'interès especialment reduït de 0,5%. Per acollir-se a aquest ajornament, les empreses no han de tenir un altre ajornament en vigor i han de complir la normativa general d'ajornaments.
 
Quins imports podran acollir-se a la moratòria de sis mesos?
 
La moratòria s’aplica a les cotitzacions dels següents mesos:
  • Per a les empreses, les cotitzacions que es meriten en els mesos d'abril, maig i juny 2020.
  • Per als autònoms, les cotitzacions que es meriten en els mesos maig, juny i juliol 2020.
Cal tenir en compte que les cotitzacions meritades en un mes, es paguen a mes vençut, és a dir, al mes següent, de manera que les quotes objecte de moratòria són les que es paguen al mes següent als mesos indicats a dalt. 
 
Quin és el procediment per sol·licitar la moratòria?
 
A falta de més detall a desenvolupar per ordre ministerial, se sol·licitarà la moratòria a través del Sistema RED i de el Sistema SEDESS (per als autònoms). S'hauran de presentar sol·licituds individualitzades per cada codi de compte de cotització on figuri d'alta l'empresa.
 
Quan s'ha de sol·licitar la moratòria?
 
En els 10 primers dies naturals del mes següent de cada període de meritació de cotització. És a dir, les cotitzacions meritades a l'abril que es vulguin ajornar o acollir a la moratòria, la sol·licitud s'ha de presentar entre el dia 1 i 10 de maig.
 
Com sabré si han acceptat la moratòria?
 
La concessió de la moratòria es comunicarà en el termini de tres mesos següents a la sol·licitud, no obstant això, es considerarà atorgada la moratòria amb la seva efectiva aplicació per part de la Seguretat Social a les liquidacions de les quotes que es practiquin des del moment de la seva sol·licitud.
 
Alternativament, si no m’accepten moratòria, puc sol·licitar ajornament?
 
Les empreses i autònoms que no puguin acollir-se a la moratòria podran sol·licitar un ajornament de les cotitzacions dels mesos d'abril, maig i juny 2020. S'ha de sol·licitar l'ajornament a través del Sistema RED. L'interès meritat serà de 0,5%. Aquestes sol·licituds s'han de sol·licitar en els deu primers dies naturals del mes d'ingrés.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
abril 2, 2020

COVID-19: Suspensió del pagament d’hipoteques

S'aproven les següents mesures que permeten suspendre el pagament de préstecs i crèdits amb garantia hipotecària a persones en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel COVID-19.

Llegeix més
CINC