COVID-19: Mesures per reduir els costos operatius de pimes i autònoms

Com a conseqüència de les mesures excepcionals adoptades per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, moltes activitats econòmiques s'han vist obligades a suspendre la seva activitat o a reduir dràsticament la mateixa.
 
Amb motiu de la manca d'ingressos o la minoració dels mateixos durant el període que duri l'estat d'alarma, el consell de ministres celebrat el passat 21 d'abril ha aprovat una sèrie de mecanismes per a la re negociació i ajornament del pagament de lloguers de locals de negoci.
 

Arrendament de locals de negoci amb grans tenidors


 
Les persones (físiques o jurídiques) titulars d'un contracte d'arrendament d'immoble per a ús distint de l’habitatge podran sol·licitar al propietari una moratòria del pagament de la renda mensual en concepte de lloguer que s'aplicarà de forma automàtica.
 
Queden inclosos en aquesta moratòria de pagaments els contractes de lloguer de temporada i contractes de lloguer de locals en els quals s'exerceix una activitat industrial, comercial i professional entre els més destacables.
 
Les persones interessades podran acollir-se a la moratòria durant el termini d'un mes des de l'entrada en vigor de la mesura.
 
Tot això, sempre que les parts no haguessin arribat a un acord previ de moratòria o reducció de renda, en aquest cas prevaldrà l'acord pres.
 
En què consisteix la moratòria?
 
a) Quan el propietari sigui una empresa o entitat pública o tingui la consideració de gran tenidor (persona física o jurídica amb més de 10 immoble urbans -excloent garatges i trasters-o sigui titular d'una superfície de més de 1.500m2):
 
  • Ajornament de la renda en concepte de lloguer, sense penalització, ni meritació d'interessos, des de la primera mensualitat.
  • El retorn de les rendes serà mitjançant el fraccionament en quotes per un període màxim de 2 anys a comptar des de la superació de la situació de l'estat d'alarma, i sempre dins el termini de vigència del contracte.
  • La moratòria s'aplicarà mentre duri l'estat d'alarma amb un màxim de 4 mesos.
 
b) Quan el propietari no tingui la consideració dels esmentats en l'apartat a), l'arrendatari podrà sol·licitar:
 
  • Ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda en concepte de lloguer.
  • El propietari podrà disposar lliurement de la fiança, que podrà servir per al pagament total o parcial de les mensualitats de renda.
  • En cas de disposar de la fiança, l'arrendatari haurà reposar-la en el termini d'un any des de la celebració de l'acord, sempre dins de la vigència del contracte.
 
Quins són els requisits que ha de complir l'autònom  i pime per acollir-se a les mesures de moratòria?
 
a) L'activitat exercida hagi quedat suspesa com a conseqüència de l'entrada en vigor de l'RD 463/2020 de 14 de març.
 
b) En cas de no trobar-se l'activitat afectada pel RD, haurà d'acreditar una reducció de la facturació del mes natural anterior a la sol·licitud d’almenys un 75% (comparada amb la facturació mitjana del trimestre al qual pertany l'esmentat mes referit a l'any anterior).
 
c) Quan el titular del contracte sigui un autònom: que estigui afiliat o en situació d'alta o anàloga a la data de declaració de l'estat d'alarma.
 
d) Quan el titular del contracte sigui una pime; que no se superin els següents límits:
 
i. el total de les partides de l'actiu sigui inferior o igual a 4.000.000,00.- €
ii. l'import net de la xifra anual de negocis sigui inferior o igual a 8.000.000,00.- €
iii. el nombre mitjà de treballadors empleats sigui inferior o igual a 50.
 
Com s'ha d'acreditar el compliment dels requisits?
 
L'arrendatari ha de presentar a l'arrendador la següent documentació:
 
a) La reducció de facturació – en els termes exposats en l'apartat anterior – s'acreditarà mitjançant Declaració responsable.
 
L'arrendatari estarà obligat a mostrar els llibres comptables a l'arrendador si així ho requereix.
 
b) La suspensió de l'activitat s'ha d'acreditar mitjançant el certificat expedit per l'AEAT o l'òrgan competent de la CCAA.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
abril 27, 2020

Augmenta la demanda d’assegurances d’impagament de lloguer per la crisi del COVID-19

Les conseqüències que molts arrendadors estan patint per la crisi del COVID-19 estan fent créixer la demanda d'assegurances de lloguer. Es calcula que actualment un 10% dels 3,5 milions d'habitatges que estan llogats a Espanya es troben protegits amb una assegurança d'impagament de lloguer, i l'Observatori Espanyol de l'assegurança de Lloguer (OESA) preveu que aquest percentatge s'elevi a l'40 % a causa de la situació actual.

Llegeix més
CINC