COVID-19: Mesures legals incloses en el Decret de l’estat d’alarma

Les mesures adoptades en aquest Decret tenen com a objectiu establir paràmetres d'actuació en l'àmbit jurídic en un context de parada pràcticament completa de l'activitat del país:
 
1.-S’ordena la suspensió de venciments i la suspensió i interrupció de terminis en tots els procediments que se segueixen davant de totes les ordres jurisdiccionals. 
 
En els procediments per a la protecció de drets fonamentals, així com en la tramitació de determinades autoritzacions, no s'aplicarà la interrupció i suspensió dels terminis. Aquests supòsits s’hauran d'analitzar de manera individualitzada.
 
No obstant això, el Jutge o Tribunal podrà acordar la pràctica de qualsevol actuació judicial que sigui necessària per evitar el perjudici irreparable dels legítims drets i interessos de les parts en el procediment. 
 
2.-S’ordena així mateix la suspensió de venciments i la suspensió i interrupció de terminis per a la tramitació de tots els procediments de les entitats del sector públic. 
 
Mentre no es procedeixi a una clarificació del concepte d’"entitats del sector públic"  s’entendrà tots els adscrits a qualsevol administració pública i també al sector públic institucional, que inclou organismes autònoms, consorcis, òrgans de gestió de la Seguretat Social, així com qualsevol òrgan de les AAPP o entitats de dret públic. 
 
3.-Els venciments suspesos, referits en el punt 1 i 2, es reprendran -per als dies que restin per transcórrer-  quan finalitzi la vigència del Decret. 
 
La suspensió i interrupció dels terminis referits en el punt 1 i 2 (prescripció i caducitat de qualsevol actuació o drets) implica, en primer lloc, la suspensió d'aquest període durant la vigència del Decret i, si escau, de les ampliacions que es puguin donar, i en segon lloc, el reinici del període quan finalitzi la vigència del referit Decret. 
 
4.-En quant a l'aplicació de les disposicions del Decret per part de l'Agència Tributària de Catalunya, es dedueix la seva total aplicació en tant en quant a la definició adoptada “d’entitats del sector públic”.
 
També es prenen les següents mesures respecte a la prestació de serveis als ciutadans: 
  • Suspensió i interrupció de terminis dels procediments de gestió, inspecció i recaptació
  • Suspensió i interrupció dels terminis de caducitat i prescripció
  • Suspensió de l'Atenció presencial, anul·lant els nomenaments previs ja donats i deixant tancades les oficines territorials de l'ATC.  
Aquestes mesures han estat vigents des del 14 de març de 2020. Us seguirem informant de les darreres novetats en matèria legal en relació a la crisi sanitària motivada de COVID-19 i restem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
març 16, 2020

COVID-19: nota informativa sobre la suspensió dels contractes

Les actuals circumstàncies excepcionals que s’estan vivint fruit de l’epidèmia pel COVID-19, així com la declaració d’Estat d’Alarma i les conseqüències que les aquestes comportaran per a la població en general i, sobretot, per a empresaris, autònoms i treballadors, tenen una especial incidència en l’àmbit laboral.

Llegeix més
CINC