COVID-19: Mesures extraordinàries per a les S.L. les S.A. i altres entitats jurídiques

Les circumstàncies actuals han portat al Govern a flexibilitzar determinades formalitats que afecten al funcionament de les societats de capital, societats de responsabilitat limitada (SL) i societats anònimes (SA), així com altres entitats de dret privat (associacions, fundacions, cooperatives, etc.). Entre d’altres, destaquem: 
 
1. Es podran realitzar per videoconferència les sessions dels òrgans de govern i d’administració de les societats durant la vigència de l'estat d'alarma, encara que no estigui previst en els Estatuts de la mateixa. La sessió es considerarà celebrada al domicili de la persona jurídica.  
 
2. Es faculta la votació per escrit i sense sessió dels acords dels òrgans de govern i d’administració de les societats civils i mercantils, sempre que ho decideixi el  president i/o  quan ho sol·licitin, almenys, dos dels membres dels òrgans de govern i d'administració. 
 
3. Queda suspès, durant l’estat d’alarma, el termini de tres mesos des del tancament de l'exercici per tal que l'òrgan de govern o d’administració formuli els comptes anuals, així com altres documents legalment requerits. Aquest  termini es reprendrà en tres mesos a partir de la finalització de l'estat de l'alarma.
 
4. El termini de verificació comptable -si l'auditoria fos obligatòria- dels comptes anuals que estiguessin formulats en el moment de decretar l'estat de l'alarma, es prorrogarà per un termini de dos mesos des del final de l'estat de l'alarma.
 
5. La junta ordinària per aprovar els comptes anuals es reunirà per formular-los en el termini de tres mesos a partir de la finalització de l’estat d’alarma.
 
6. Si la convocatòria de la junta general s'hagués publicat abans de la declaració de l'estat d'alarma i no es pogués celebrar, aquesta podrà ser modificada o revocada, convocant-se novament en el termini d'un mes des de la finalització de l'estat de l'alarma.
 
7. El notari podrà assistir a una junta general de socis utilitzant mitjans telemàtics de comunicació a distància.  
 
8. A les societats de capital, els socis no podran exercitar el dret de separació fins al final de l'estat de l'alarma.
 
9. La dissolució de ple dret de les societats amb una durada determinada no es produirà fins que hagin transcorregut dos mesos des de la finalització d'aquest període.
 
10. En els supòsits en què hi hagi una causa legal o estatutària de dissolució de la societat, el termini legal de convocatòria de la Junta General de socis i l'adopció de l'acord queda suspès fins al final de l'estat d'alarma. 
 
11. Si la causa de dissolució legal o estatutària es produeix durant l'estat d'alarma, els administradors no seran responsables dels deutes socials incorreguts en aquest període.
 
12. Queda dispensat el deure de sol·licitar la declaració de concurs durant la vigència de l'alarma i fins a dos mesos després del final de l'alarma.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC