COVID-19: Línia de finançament amb garantia de l’ICO per al sector turístic i activitats afins

L'emergència del COVID-19 està afectant de forma severa i generalitzada l’àmbit turístic, que constitueix un dels sectors clau per al territori espanyol.
 
Com a mesures d’ajuts financers per tal de compensar la disminució dels seus ingressos ordinaris i proporcionar liquiditat per poder afrontar les seves obligacions, es posa a disposició dels autònoms i empreses, que exerceixin una de les activitats empresarials incloses dintre de les activitats del sector turístic (i afins) i amb domicili social a Espanya, d'una línia de finançament amb garantia de l'ICO. 
 
Els termes i condicions d'aquesta línia de finançament ampliada són idèntics als ja establerts per als afectats per la crisi del grup empresarial Thomas Cook.
 
Indiquem a continuació quins són aquests termes i condicions: 
 
1. Que l’activitat exercida quedi enquadrada en un CNAE del sector turístic i d'activitats afins. 
 
Podeu consultar la relació de CNAE publicada en aquesta pàgina web.
 
2. Requisits de solvència:
 
a. No constar en els fitxers de morositat.
b. No estar en procediments de insolvència col·lectiva, ni reunir requisits perquè sigui sol·licitada pels seus creditors.
c. No es pot destinar per efectuar re-finançament d'altres préstecs.
d. Comptar amb la qualificació creditícia B -o superior-, aquells que tinguin la condició de gran empresa.
 
3. Són conceptes de finançament les necessitats de liquiditat que puguin ser finançades a través de la Línia de Negoci i Emprenedors.
 
4. Es podrà sol·licitar a qualsevol Entitat de Crèdit que col·labori amb l'ICO. 
 
5. Serà necessari declarar en un formulari els ajuts UE (minimis) rebuts en l'any en curs i en els dos anys anteriors. L'entitat de crèdit verificarà que aquests ajuts més l'ajut corresponent a la operació de préstec amb garantia ICO no superi els 200.000,00 d’euros.
 
6. Condicions financeres: 
 
a. Import màxim per client/any: 500.000,00€
b. Modalitat de formalització: préstec
c. Termini d’amortització i carència: 1, 2, 3 o 4 anys amb 1 any de carència del principal.
d. Tipus d’interès màxim (fixe): 1,5% (incloses comissions)
e. L’entitat de crèdit podrà aplicar les següents comissions: 
  • Inici operació
  • Amortització anticipada voluntària: 1% s/ import cancel·lat
f. El TAE de l’operació no podrà superar el límit màx. de l’1’5%
 
g. Garanties: 
  • L’Entitat de Crèdit podrà sol·licitar la que consideri oportuna (a excepció Societat de Garantia Recíproca o S.A. Estatal de Caució Agrària)
  • L’ICO garanteix a les Entitats de Crèdit el 50% del risc. 
7. En el marc d’aquesta línia de finançament es podran formalitzar operacions amb les Entitats de Crèdit fins el 31 de desembre de 2020.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
març 24, 2020

COVID-19: Eines per facilitar la comunicació en equip i la productivitat per a les empreses que teletreballen

La crisi sanitària actual del COVID-19 ha empès moltes empreses a enviar cap a casa els seus empleats d’un dia per l’altre, per tal de poder continuar amb la seva activitat de forma segura mitjançant el teletreball. Aquesta situació ens ha agafat a molts desprevinguts/des, i hem hagut d’habituar-nos en poc temps a noves formes de comunicació i treball en equip.

Llegeix més
CINC