COVID-19: Les claus del nou ajut de la Generalitat per a autònoms

Ja està obert el termini per sol·licitar l'ajut per a autònoms que ofereix la Generalitat de Catalunya, regulat en l'article 15 de Decret Llei 7/2020 i aprovat en la resolució TSF / 806/2020 de 2 d'abril.
 
Es tracta d'una prestació econòmica de pagament únic que té com a finalitat compensar les pèrdues econòmiques de persones treballadores autònomes (persones físiques) que s'han vist obligades a tancar la seva activitat pel RD 463/2020 d’estat d'alarma, davant la situació de crisi sanitària del COVID-19 i que no disposen d'una font d'ingressos alternativa.
 
A continuació, expliquem les claus sobre aquesta prestació:
 
Quin és el termini de sol·licitud de l'ajut?
 
El termini de sol·licitud és del 6 d'abril al 5 de maig.
 
Qui pot sol·licitar-lo? Quins requisits cal complir?
 
Poden accedir a aquest ajut les persones treballadores autònomes (persones físiques, donades d'alta com a treballadores autònomes en el RETA amb domicili fiscal, i amb centre de treball a Catalunya, si escau) que reuneixin els següents requisits:
 
a) Ser persona treballadora autònoma (persona física).
 
Queden exclosos d'aquest ajut:
 
Els treballadors autònoms socis de societats mercantils, societats civils privades, comunitats de béns, cooperatives o de societats laborals.
Els membres d'òrgans d'administració de societats.
Els treballadors i treballadores autònoms col·laboradors.
 
b) No disposar de fons alternatius d'ingressos. La base imposable de l'última declaració de la renda disponible dels sol·licitants haurà de ser igual o inferior a 25.000 euros tant si s'acull al sistema de tributació individual com el de tributació conjunta.
 
c) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social, o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat social.
 
d) Estar en situació d'alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020.
 
e) Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball de la persona sol·licitant de la subvenció en un municipi de Catalunya.
 
f) En el cas de persones joves que han estat beneficiàries de l'ajuda regulada en la Resolució TSF/1985/2019, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2019, només poden accedir a aquest ajut aquelles que, en data d'1 de març de 2020, ja no els sigui d'aplicat aquest ajut.
 
g) Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l'aplicació de Reial Decret 463/2020 que declara l'estat d'alarma, modificat pel RD 465/2020.
 
h) Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació al mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, com a conseqüència dels efectes del COVID-19.
 
En el cas d'autònoms/es amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es realitzarà amb la mitjana dels resultats mensuals des de l'alta al RETA.
 
Quina quantia té l'ajut?
 
Els sol·licitants podran rebre fins a un màxim de 2.000 euros. En cap cas, l'import serà inferior a 100 euros.
 
Pots accedir a tots els aspectes detallats de l'ajut aquí:
 
> Llegir circular completa (PDF)
 
Per a qualsevol consulta sobre la tramitació d'aquest ajut, posa't en contacte amb el nostre Departament Fiscal (cinc@cinc.es).

Cordialment,

CINC Assessoria d'Empreses

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC