COVID-19: Les claus de la regulació del permís retribuït recuperable en les empreses declarades no essencials

El Govern ha aprovat en Consell de Ministres extraordinari la suspensió del 30 de març al 9 d'abril -ambdós inclosos- de l'activitat d'aquelles empreses declarades no essencials, amb la finalitat d'endurir les restriccions de circulació per frenar l'expansió del COVID19.
 
En conseqüència, del 30 de març al 9 d'abril, les persones treballadores de les empreses declarades no essencials no podran acudir al seu lloc de treball per prestar els seus serveis. No obstant això, sí seguiran percebent el seu salari de forma íntegra, amb la possibilitat de recuperar les hores de treball no prestades a través d'un permís retribuït recuperable de caràcter obligatori, que regula el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març.
 
En quins supòsits no pot aplicar-se el permís retribuït recuperable?
 
La mesura no s'aplica als següents grups:
 
• Treballadors d’empreses que desenvolupen activitats identificades com a essencials.
• Treballadors que ja estaven teletreballant, ni aquells que puguin acollir-se a aquesta modalitat.
• Treballadors que es trobin en situació d'incapacitat temporal.
• Treballadors d'empreses hagin sol·licitat o estiguin aplicant un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) i aquelles a les quals els sigui autoritzat un expedient de regulació d'ocupació entre el 30 de març i el 9 d'abril.
 
Quines activitats són considerades essencials?
 
Seguiran obertes per considerar-se essencials la relació d'activitats llistades en l'Annex que podeu consultar a sota, que es resumeixen en:
 
– Cadenes d'alimentació, inclosa la distribució fins a la destinació final
– Restauració amb lliurament de menjar a domicili
– Farmàcies
– Productes higiènics o sanitaris i mèdics
– Aigua potable, combustibles, autopistes
– Forces armades i policia
– Treballadors en atenció a víctimes de violència de gènere
– Centres atenció sanitària d'animals
– Treballadors d'atenció a immigrants i CETIS
– Entitats financeres
– Serveis funeraris
– Correus i servei postal universal bàsic
– Distribució i lliurament de productes de comerç en línia
– Serveis de neteja, reparació d'avaries urgents i recollida de residus perillosos
– Mitjans de comunicació i meteoròlegs
– Activitats legals i administratives:
  • Notaries
  • Gestories administratives, assessories, despatxos professionals, i assessorament legal, fiscal, empresarial i sociolaboral
  • Treballadors de Seguretat Social per al pagament de pensions
  • Activitat sindical i patronal de servei
> Veure Annex amb el llistat complet
 
Quin és el termini màxim per recuperar les hores de treball?
 
Des del moment en què finalitzi l'estat d'alarma, les empreses disposaran fins al 31 de desembre de 2020 perquè les seves plantilles puguin recuperar les hores de treball no prestades, en els termes en què s'acordi en la negociació col·lectiva o, en el seu defecte, amb les mateixes persones treballadores.
 
Com es pactarà la recuperació de les hores de treball i quan podrà realitzar-se?
 
S'ha d'acordar entre l'ocupador i els representants legals de les persones treballadores o, si no, les mateixes persones treballadores. Les persones treballadores han de conèixer amb un preavís mínim de cinc dies el dia i l'hora del temps a recuperar.
 
Podrà fer-se efectiva a partir de l'endemà de la finalització de l'estat d'alarma i fins al 31 de desembre de 2020, sempre que es respectin els períodes mínims de descans diari i setmanal previstos legalment.
 
Quina serà la retribució durant el permís retribuït recuperable?
 
Les persones treballadores conservaran el dret a la retribució que els hagués correspost d'estar prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent salari base i complements salarials.
 
Es pot establir una activitat mínima?
 
Les empreses que hagin d'aplicar el permís retribuït recuperable, en cas de ser necessari, poden establir un mínim de plantilla o torns de treball imprescindibles per tal de mantenir l'activitat indispensable, com la que es mantindria en un cap de setmana ordinari o dia festiu . Les persones treballadores podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 com a dia excepcional amb l'únic propòsit de fer efectiu el permís retribuït recuperable.
 
Les activitats afectades pel permís retribuït recuperable es podran veure modificades per mitjà de les ordres que es determinin des del Ministeri de Sanitat. Us mantindrem informats/des davant de qualsevol novetat o canvi al respecte.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC