COVID 19 – ERTOs limitats i prohibició d’acomiadaments

El Consell de Ministres va aprovar les següents mesures de protecció laboral amb efectes a partir del 28 de març de 2020:
 
1) Queden prohibits els acomiadaments i extincions dels contractes de treball per motius objectius al·legant com a causa la crisi del COVID-19. És a dir, resten prohibits els acomiadaments objectius per causa de força major o motivats per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció com a conseqüència del COVID-19.
 
2) La durada màxima dels ERTOs sol·licitats com a conseqüència del COVID-19 no podrà allargar-se més enllà del període d'alarma i les seves possibles pròrrogues, independentment de la sol·licitud de l’empresa.
 
3) La data d'efecte dels ERTOs de força major serà la data de fet causant. En quant als ERTOs per motius econòmics, tècnics, organitzatius i de producció relacionats amb el COVID-19, la data d'efecte serà coincident o posterior a la data en què l'empresa comuniqui la decisió presa a l'autoritat laboral.
 
4) La incorrecta o incompleta comunicació al Servei Públic d'Ocupació Estatal de la documentació acreditativa dels ERTOs motivats com a conseqüència del COVID-19 es considerarà una infracció greu.
 
5) La suspensió dels contractes temporals com a conseqüència del COVID-19 comportarà la interrupció del càlcul, tant de la durada d'aquests contractes, com dels períodes de referència equivalents al període suspès.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC