Covid-19: Com tributen els ajuts i prestacions econòmiques?

Moltes pimes i autònoms han rebut ajuts i prestacions per a poder afrontar les conseqüències econòmiques derivades del covid-19. Com han de tributar per aquests ajuts en l'IRPF?
 

Prestacions per cessament d'activitat


Fa uns mesos es van aprovar noves prestacions extraordinàries de la Seguretat Social per a autònoms que es van veure obligats a suspendre la seva activitat o la facturació que durant el mes anterior al de la sol·licitud de la prestació es va veure reduïda en un 75% en relació amb la facturació mitjana del semestre natural anterior.
 
A efectes fiscals, aquesta prestació s'assimila a l'atur dels autònoms i, per tant, ha de declarar-se en l'IRPF com a rendiments del treball (malgrat que el seu beneficiari percebi rendiments d'activitats econòmiques). Gràcies a aquesta qualificació, és possible aplicar sobre els rendiments íntegres obtinguts les despeses i les reduccions que, per a aquesta mena de rendiments, estableix la llei. En concret, es podrà deduir com a despesa una quantia fixa de 2.000 euros.
 
A més, si els rendiments nets del treball són inferiors a 16.825 euros, es podrà aplicar una reducció de fins a 5.565 (sense que aquests rendiments puguin arribar a ser negatius). No obstant això, per a aplicar aquesta reducció serà necessari que les rendes diferents a les del treball no superin els 6.500 euros.
 
D'altra banda, els ajuts consistents en l'exempció del pagament de les quotes d'autònoms (ajuts als quals també van poder acollir-se els autònoms societaris), no han de computar-se com a ingrés. Per tant, l'afectat tampoc podrà computar-se una despesa per les quotes que no va quedar obligat a pagar.
 

Subvencions i ajuts


A diferència de les prestacions per cessament d'activitat, les subvencions i ajuts no es consideren rendiments del treball, encara que l'objectiu pugui ser similar al de les prestacions de la seguretat social (compensar les caigudes d'ingressos). El motiu és que es consideren no equiparables a una prestació per desocupació i, per tant, han de declarar-se com un rendiment més de l'activitat econòmica.
 
Per tant, encara que els perceptors siguin persones físiques, aquests ajuts s'imputen com a ingrés segons els criteris previstos en la normativa de l'impost de societats:
 
  • Si tenen per finalitat compensar la caiguda d'ingressos, no han de declarar-se com a rendiment del treball. Es considera que no són equiparables a una prestació per desocupació i, per tant, han de declarar-se com un rendiment més de l'activitat econòmica.
  • Si subvencionen l’adquisició d’algun actiu, hauran d’imputar-se com a ingrés de forma proporcional als mateixos anys que es van amortitzar les inversions subvencionades.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
maig 26, 2021

Entrevista a Alma Teas

Alma Teas & Cereal Infusions forma part de l'empresa Coffee Center S.L. Neix a Girona, amb l'exclusiva finalitat d'oferir tes, infusions i tisanes ecològics, de fórmula pròpia i presentats en piràmides 100% compostables.
Llegeix més
maig 31, 2021

Quin és el secret d’una reunió eficaç? El que podem aprendre de les videoconferències i les reunions presencials

Les reunions i formacions ja no han tornat a ser el que eren després de la Covid. Amb les noves dinàmiques del teletreball imposades per la situació de pandèmia actual, ens hem hagut d'acostumar a les videoconferències i als webinars a corre-cuita. I no tenim cap mena de dubte que les continuarem utilitzant en la nova normalitat, però, segur que han vingut per a quedar-se?

Llegeix més
CINC