COVID-19: Canvis en pagaments fraccionats i mòduls

Amb efectes des del 22 d'abril de 2020, entra en vigor un quart paquet de mesures fiscals destinades a pal·liar els efectes econòmics provocats per la crisi del COVID-19.
 
Entre les mesures aprovades, destaquem les següents:
 
1) Canvi d'opció de modalitat de pagaments fraccionats:
 
Les empreses que durant el 2019 tinguessin un volum d'operacions inferior a 600.000 euros podran calcular el primer pagament fraccionat de l'Impost sobre Societats de l'exercici 2020 en funció del resultat obtingut en el primer trimestre del 2020, és a dir, pel mètode de l'article 40.3 de la Llei de l'Impost sobre Societats. El termini de presentació finalitzarà el 20 de maig de 2020.
 
Per a aquells que no estiguessin a temps d'acollir-se a aquesta mesura en el primer pagament fraccionat, es podran acollir al segon pagament fraccionat que caldrà presentar el 20 d'octubre de 2020.
 
Aquest mètode de càlcul s'aplicarà en tot el període impositiu.
 
2) Renúncia temporal a el règim de mòduls:
 
Els contribuents acollits a mòduls d'IRPF i IVA poden renunciar a aquest mètode de tributació per al període 2020 i tornar acollir-se a mòduls en 2021. Per a això, han de renunciar al règim de mòduls en el termini de presentació del pagament fraccionat corresponent al primer trimestre de 2020.
 
3) Reducció de l'IVA en publicacions digitals:
 
Es redueix del 21% al 4% l’IVA dels llibres, diaris i revistes digitals, equiparant-los d’aquesta forma al dels respectius formats en paper. 

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC