COVID-19: Ampliació de terminis per interposar recursos

Amb efectes a partir de el 2 d'abril de 2020, s'amplien els terminis per interposar recursos en via administrativa o per instar qualsevol altre procediment d'impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixin d'acord amb el que preveuen les lleis.
 
Així, el còmput dels terminis queda suspès i es computaran des del dia hàbil següent a la data de finalització de l'estat d'alarma, amb independència del temps que hagi transcorregut des de la notificació de l'actuació administrativa objecte de recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma.
 
En l'àmbit tributari, el termini per interposar recursos de reposició o reclamació economicoadministrativa començarà a comptar-se des del 30 d'abril de 2020 i s'aplicarà a tots aquells supòsits on el termini per recórrer hagués acabat després de el 14 de març de 2020.
 
 

Segueix llegint

Veure-les totes
abril 2, 2020

COVID-19: Suspensió del pagament d’hipoteques

S'aproven les següents mesures que permeten suspendre el pagament de préstecs i crèdits amb garantia hipotecària a persones en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel COVID-19.

Llegeix més
CINC