COVID-19: Ajuts al lloguer d’habitatge

Amb data 31 de març de 2020, el Govern ha aprovat mitjançant el Reial Decret Llei 11/2020 de 31 de març, un tercer paquet de mesures destinades a pal·liar els efectes econòmics provocats per la crisi del COVID -19.
 
Es presenten a continuació les mesures adoptades en matèria de lloguer d'habitatge:
 
1. Pròrroga dels contractes de lloguer d'habitatge habitual:
 
Els arrendataris podran sol·licitar als propietaris una pròrroga de fins a 6 mesos addicionals dels contractes de lloguer d'habitatge habitual que finalitzin entre el 2 d'abril de 2020 i fins passats dos mesos des de la fi de l'estat d'alarma. Durant aquesta pròrroga se seguiran aplicant els mateixos termes i condicions existents en el contracte actual.
 
2. Suspensió de desnonaments:
 
Un cop finalitzi l'estat d'alarma, es pot sol·licitar la suspensió extraordinària de desnonament que iniciï el propietari acreditant davant el Jutjat la situació de vulnerabilitat social o econòmica com a conseqüència dels efectes de l'expansió de l'COVID-19 amb impossibilitat d'alternativa habitacional.
 
3. Moratòria i ajornament dels lloguers:
 
L'arrendatari pot sol·licitar una moratòria, reducció o condonació del pagament de la renda de lloguer quan concorrin les següents circumstàncies:
 
a. Es tracti del lloguer de l'habitatge habitual.
 
b. L'arrendatari justifiqui una situació de vulnerabilitat com a conseqüència de l'COVID-19. Això és així, quan:
 
i. La persona passi a estar aturada, en un ERTO o hagi reduït la seva jornada o els seus ingressos en cas de ser empresari, i la renda familiar no abast 3 vegades l'IPREM, és a dir, 1.613,52 euros (aquest import s'incrementarà en cas de fills i persones amb discapacitat), i:
 
ii. La renda, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior a l'35% dels ingressos que percebi la unitat familiar.
 
c. L'arrendatari ha de comunicar al propietari la voluntat d'acollir-se a la moratòria de pagaments o reducció de la renda.
 
d. El propietari ha de ser una empresa, una entitat pública o un gran tenidor (tenir més de 10 immobles).
 
e. Queden excloses les persones que posseeixin de ple dret o siguin usufructuàries d'algun habitatge a Espanya.
 
Quan el propietari no sigui una empresa, una entitat pública o un gran tenidor, l'arrendatari en situació de vulnerabilitat també podrà sol·licitar un ajornament o una condonació parcial o total de lloguer, però, en aquests casos ha de ser pactat pel propietari.
 
4. Línies d'avals per al lloguer i altres ajuts:
 
Els arrendataris en situació de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència del COVID-19 podran sol·licitar línies d'avals per a sufragar el lloguer de l'habitatge durant al menys 6 mensualitats, sense despeses ni interessos.
 
Així mateix, s'aproven ajuts de fins a 900 euros al mes per pagar el lloguer de l'habitatge habitual que s'atorgaran a través de les comunitats autònomes. Cada comunitat ha de determinar l'import exacte de l'ajuda i les seves condicions.

Segueix llegint

Veure-les totes
abril 2, 2020

COVID-19: Suspensió del pagament d’hipoteques

S'aproven les següents mesures que permeten suspendre el pagament de préstecs i crèdits amb garantia hipotecària a persones en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel COVID-19.

Llegeix més
CINC