Contractes temporals: com queden després de la reforma laboral?

Tal com us recordàvem a la circular “Les claus de la nova reforma del mercat laboral”, del 4 de gener, a partir del 31 de març desapareixen els contractes temporals tal com els coneixíem fins ara (contractes d’obra, interinitat i eventuals).
 
A partir d’ara, es podrà distingir entre dos grans tipus de contractació temporal segons la causa que justifica aquesta contractació:
  • Contractes per circumstàncies de la producció.
  • Contractes per substitució de la persona treballadora. 

Així, la nova reforma laboral ha pretès limitar la temporalitat de la contractació, presumint, excepte en pacte contrari, que tota contractació és de caràcter indefinit.

Fem un repàs als diferents tipus de contracte temporals:

Contracte de circumstàncies de la producció imprevisibles


De la mateixa manera que succeïa amb el contracte eventual, ha de justificar-se la causa de la temporalitat, deixant molt clar quins són els motius pels quals l'empresa ha triat aquest tipus de contractació, així com la relació de causalitat que existeix entre l'objecte del contracte i el seu caràcter temporal.

Han de donar-se dues circumstàncies:

a) Una causa habilitant concreta.
b) Una connexió entre la seva durada i la temporalitat.

No obstant això, aquest contracte no pot utilitzar-se quan es tracti d'activitats a les quals correspongui un contracte fix discontinu. De la mateixa manera, les activitats amb pics de producció o excés de demanda no poden utilitzar aquest tipus de contracte i han d'acudir al fix discontinu.

Tampoc es poden utilitzar en contractes de caràcter estructural, dins de l'activitat normal.

Com es justifica aquest tipus de contracte?


Només es justifica quan la situació és imprevisible. Per a això, l'empresa haurà d'acreditar que es tracta d'una justificació de caràcter imprevisible i fer-ho constar en el contracte de treball.

L'empresa haurà de provar el desajustament temporal existent entre l'ocupació disponible i el necessari, ateses les circumstàncies concretes del moment, així com el caràcter ocasional, esporàdic i imprevisible dels treballs que vagin a contractar-se

Circumstàncies de la producció i vacances

La norma indica de manera explícita que el contracte podrà utilitzar-se per a cobrir les vacances dels treballadors, però haurà de concretar-se els treballadors que han de ser coberts i justificar que no és possible suplir-los amb els empleats habituals de la plantilla.

En quins casos no pot utilitzar-se aquest tipus de contracte temporal?

Existeixen una sèrie de circumstàncies en les quals no pot usar-se aquest tipus de contracte temporal:

  • Hostaleria: quan entre una de les seves activitats habituals es trobi la realització de noces, banquets, comunions, batejos i altres esdeveniments. En tractar-se d'una activitat pròpia de l'empresa, de caràcter habitual, però que es produeix en èpoques incertes, correspondria al contracte de fix discontinu.
  • Comerços: aplicaria el mateix supòsit que l'anterior, que correspondria a un fix discontinu.
  • Empreses del metall: aplicaria en aquelles que puguin tenir urgències en la reparació de peces, i haurà d'analitzar-se si el caràcter és ocasional o no.

Si la urgència és una cosa habitual, la norma obliga a utilitzar la contractació indefinida o de caràcter fix discontinu.

Notaries: aquelles que habitualment vegin incrementat el seu volum de treball en dates concretes, com a estiu o final d'any. En aquests casos, només és possible el contracte fix discontinu, i desapareix el caràcter imprevisible, en tractar-se d'un increment del treball previsible.

Escoles i centres de formació: solament podran utilitzar-se aquest tipus de contractes quan hi hagi un increment imprevist d'alumnes en un moment concret, que no pugui ser assumit pel centre, o un determinat mòdul formatiu.
Durada: la norma estableix que la durada és d'un màxim de 6 mesos, ampliable a un any, sempre que el conveni col·lectiu del sector el prevegi d'aquesta manera.

Indemnització per finalització de contracte: l'extinció d'aquests contractes donarà dret a una indemnització equivalent a la part proporcional de la quantitat que resultaria d'abonar 12 dies de salari per any de servei o la que estableixi la normativa específica d'aplicació.

Contracte per circumstàncies de la producció previsibles


Es tracta d'una novetat i és un subtipus de contracte per circumstàncies de producció, que permet cobrir situacions previsibles i de caràcter ocasional amb una durada reduïda i limitada:

Durada: està limitada a 90 dies, intermitents, dins de l'any natural, per empresa i per treballador.

Representació legal dels treballadors: l'empresa té obligació d'informar la representació legal dels treballadors, de la previsió d'aquesta mena de contractació en l'últim trimestre de cada any.

Pot utilitzar-se per a atendre activitats reiterades i cícliques? No, ja que en cas d'activitats que es repeteixin en dates determinades, de manera reiterada i més o menys previsible, ha d'usar-se el contracte fix discontinu, ja que sinó podríem trobar en el frau de la llei.

En quins casos no pot utilitzar-se aquest tipus de contracte? No es poden utilitzar en el marc de contractes, subcontractes, concessions administratives que constitueixin una activitat habitual o ordinària de l'empresa, excepte que concorrin les circumstàncies productives indicades anteriorment.

Contracte per a la substitució de treballadors amb reserva de lloc de treball


Es tracta d'un contracte molt similar al d'interinitat, que permet substituir als treballadors, en les circumstàncies previstes, amb reserva del lloc de treball.

Quins requisits són necessaris per a formalitzar-lo?

Perquè el contracte sigui vàlid ha d'especificar el nom de la persona substituïda i la causa de la substitució.

La novetat més important és que es permet subscriure amb 15 dies d'antelació, si coincideix amb el lloc de treball.

En quins supòsits es permet la seva utilització?

Es permet en els mateixos supòsits que l'anterior contracte d'interinitat, és a dir, substitucions de personal que tinguin el contracte suspès i amb reserva de lloc de treball, així com permisos i excedències.

En quins casos no pot utilitzar-se?

No està permès el seu ús en vacances, i tampoc en cas d'excedències voluntàries.

Es pot utilitzar com a complement de la jornada reduïda?

Com a novetat, s'inclouen com a causa de substitució els casos de reducció de jornada per causa legal o convencional. A més, es permet celebrar a temps parcial per a cobrir les jornades reduïdes per cura dels fills o familiars, entre altres causes que s'hagin previst legalment.

Què ocorre amb la substitució per cobertura de vacant en processos de selecció?

En aquells casos en què l'empresa privada iniciï un procés de selecció per a cobrir una vacant definitiva, es pot utilitzar el contracte de substitució per un període de 3 mesos (com a màxim) o pel termini establert pel conveni sectorial (si és inferior).

A més, en l'administració les interinitats per vacant tenen una durada màxima de 3 anys, d'acord amb la Llei 20/2021, que pretén també regular als interins actuals.

 

Encadenament de contractes


Amb la nova norma es regula de manera restrictiva l'encadenament de contractes temporals, que adquireixen la condició de fixos. Això afectaria a:

  • Els treballadors contractats durant 18 mesos (dins d'un període de 24) per al mateix o diferent lloc de treball amb la mateixa empresa o grup d'empreses a través de dues o més contractes per circumstàncies de la producció, sigui de manera directa o a través de ETT. Això també aplica en casos de successió o subrogació empresarial.
  • Aquells treballadors que hagin ocupat un lloc de treball, ja ocupat per un altre treballador en un període de 18 mesos (dins de 24), ja sigui mitjançant un contracte per circumstàncies de la producció o a través de ETT.

 

Sancions per l'ús fraudulent de la contractació temporal


La nova Reforma Laboral ha previst una sèrie de sancions per a dissuadir la contractació temporal, de manera que la Llei d'Infraccions i Sancions Laborals (LISOS) s'apliqui no una única sanció per la totalitat de l'empresa en la qual existissin diversos contractes fraudulents, sinó per cadascuna de les persones el contracte de les quals estigui formalitzant en frau de llei.

La infracció aplicada està prevista en l'article 7.2. LISOS, qualificada com a greu, i atès que porta aparellada la sanció de l'art. 40.01.c bis) LISOS, per cadascuna de les persones treballadores afectades, les multes poden oscil·lar entre 1.000€ i 10.000€.

Cotització en contractes inferiors a 30 dies


Els contractes de durada determinada que no superin els 30 dies tindran una cotització addicional a càrrec de l'empresari.

La cotització addicional es calcularà multiplicant per 3 la quota de la base mínima diària de cotització del grup 8 del Règim general per a contingències comunes. El tipus general de cotització a càrrec de l'empresa per a la cobertura de contingències comunes.

El resultat d'aquestes operacions són de 26,571 euros de cotització addicional, de manera aproximada.

Segueix llegint

Veure-les totes
març 21, 2022

Entrevista a Aula Magna Business School

Estant entre la minoria d'alumnes dones a les aules de les principals escoles de negocis d'aquest país, em vaig adonar que hi havia marge per a renovar el sector de les escoles de negoci: casos actualitzats, enfocament molt més fàcil i flexible per a consumir, contingut d'aplicació molt més immediata… I ja posades, vaig pensar a fer-ho, a més, per a dones.

Llegeix més
març 28, 2022

Renda 2021: totes les claus per presentar-la

Del 6 d’abril al 30 de juny de 2022, tots els contribuents poden presentar la declaració de la renda corresponent a l’exercici fiscal de 2021. Estaran obligats a realitzar-la aquelles persones que durant l’any 2021 hagin obtingut ingressos que superin els límits que exposarem a continuació.
Llegeix més
CINC