Compte enrere per a l’entrada en vigor de la norma NIIF 16 sobre arrendaments

L'1 de gener de 2019 entra en vigor la normativa NIIF 16 (Norma Internacional d'Informació Financera), que obligarà a determinades empreses a incloure els seus arrendaments en el balanç de resultats.
 
La norma NIIF 16, implantada a nivell internacional, té com a finalitat reorganitzar la ubicació dels contractes d'arrendament d'una empresa dins dels seus comptes i balanços anuals, establint un nou model de comptabilitat.
 

A qui afecta la NIIF 16?


 
Aquesta mesura només s'aplicarà per a les companyies que han de presentar estats consolidats o pertanyen a un grup que reporta sota normativa internacional. En conseqüència, queden fora d'aquesta obligació comptable les empreses nacionals no subjectes a normativa comptable internacional.
 

En què consisteix la nova norma?


 
Sota la norma NIIF 16, desapareix la distinció entre arrendaments operatius i arrendaments financers. Els arrendataris hauran reconeixen tots els lloguers en balanç, considerant-los com si fossin compres finançades, i es reconeixerà tant en l'actiu pel dret d'ús com en el passiu per l'arrendament. Es donen excepcions per arrendaments a curt termini, és a dir, quan el període d'arrendament, segons la nova norma, és igual o inferior a 12 mesos i els arrendaments d'actius de baix valor, és a dir, actius amb un valor màxim de 5.000 USD quan són nous. En el compte de pèrdues i guanys es reconeixerà l'amortització del dret d'ús de l'actiu i la despesa per interessos del passiu per arrendament (despesa financera).
 
Per contra, pràcticament no hi ha canvis en la comptabilitat dels arrendadors, que seguiran amb un model dual similar al de la norma actual. Així mateix, seguiran fent un test de classificació per distingir entre arrendaments financers i operatius.
 

Quines conseqüències tindrà la NIIF 16 a les empreses?


 
En incloure els arrendaments operatius en el balanç, semblarà que les societats tenen més actius, però que estan també més endeutades. A més, canviarà la presentació de les despeses en el compte de resultats i els fluxos d'efectiu en l'estat de fluxos, principalment pels pagaments en efectiu del principal del passiu i dels interessos de passiu per arrendament. 
 

Tens dubtes?


 
Per a més informació i resolució de dubtes, pots contactar amb el nostre Departament Fiscal (virginia.cirera@cinc.es).
 
Cordialment,
 
CINC Assessoria d'Empreses
 

Segueix llegint

Veure-les totes
desembre 20, 2018

Entrevista a Imasenic

IMASENIC Advanced Imaging S.L. és una empresa de semiconductors, especialitzada en el desenvolupament de sensors d'imatge.

Llegeix més
gener 16, 2019

Entrevista a Creadis

CREADIS és un proveïdor Premium de solucions d'enginyeria i tecnologia, especialitzat en el desenvolupament de noves tecnologies. Durant els últims 20 anys, CREADIS ha evolucionat d'una empresa dedicada a l'enginyeria mecànica a una companyia que avui abasta una àmplia gamma de disciplines d'enginyeria.
Llegeix més
CINC