Com s’exerceix el dret de separació dels socis en cas de falta de distribució de dividends després de la nova redacció de l’article 348 bis?

El passat mes de desembre va entrar en vigor la Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifiquen diversos articles del text refós de la Llei de societats de capital, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.
 
Una de les modificacions introduïdes correspon a l'article 348 bis d'aquesta llei, que regula el dret de separació dels socis en cas de falta de distribució de dividends.
 
Des que va entrar en vigor la Llei de societats de capital en l'any 2011, aquest article ha estat modificat en diverses ocasions, sent la modificació més notòria la qual s'ha introduït mitjançant la Llei 11/2018. L'objectiu principal d'aquesta nova regulació consisteix a precisar el que la norma diu per oferir més protecció als socis. No obstant això, el dret de separació en cas de falta de distribució de dividends ha existit sempre, des de la vigència de la Llei del 2011.
 

Quins canvis introdueix la nova redacció del Dret de separació dels socis per manca de distribució de dividends?


a) El nou art. 348 bis de la Llei de societats de capital serà d'aplicació quan:
(Modificació absoluta de les circumstàncies que generen el dret, ja que fins al moment únicament s'exigia que no s'hagués acordat -per la Junta General- la distribució de dividends d'almenys 1/3 dels beneficis propis d'explotació de l'objecte social) .
 
– El soci faci constar en l'acta la seva protesta per la insuficiència dels dividends reconeguts.
 
– La Junta General no acordi distribució de dividends de, com a mínim, el 25% dels beneficis obtinguts durant l'exercici anterior -legalment distribuïbles.
 
– S'hagin obtingut beneficis els 3 últims exercicis anteriors.
 
b) El dret de separació no es podrà fer tot i que es compleixin els requisits anteriors si durant els darrers 5 anys els dividends distribuïts equivalen (almenys) al 25% dels beneficis legalment distribuïbles.
 
c) Així mateix, la nova regulació també introdueix explícitament l'opció d'establir requisits diferents o de suprimir-los -per a la separació de socis-als regulats pel precepte normatiu en els Estatuts Socials. Amb aquesta finalitat, es requereix consentiment de tots els socis.
 
e) A les societats obligades a formular comptes consolidats, també es reconeix el dret de separació al soci de la dominant, tenint com a referència el 25% dels resultats positius consolidats atribuïts a la societat dominant.
Finalment, com ja estava previst en l'anterior regulació, es pot exercitar el dret a partir del 5è exercici des de la inscripció en el Registre Mercantil de la societat.
 

En quines situacions específiques no és d'aplicació el nou art. 348 bis?


– Societats cotitzades o societats les accions estiguin admeses a negociació en un sistema multilateral de negociació.
– Societats en concurs.
– Quan, amb coneixement del Jutjat competent per declarar el concurs, la societat hagi iniciat negociacions per a un acord de finançament o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni o per arribar a un acord extrajudicial de pagaments.
– Societats amb acord de finançament que satisfaci les condicions de irrescindibilitat fixades en la legislació concursal.
– Societats Anònimes Esportives.
 
Per a més informació i resolució de dubtes, pots contactar amb el nostre Departament Jurídic (info@cinc.es).
 
Cordialment,
CINC Assessoria

 

Segueix llegint

Veure-les totes
maig 16, 2019

Entrevista a Ontruck

Ontruck és una empresa jove i innovadora que pretén revolucionar el sector del transport apostant per una gestió intel·ligent de les càrregues de mercaderies per carretera a través de la tecnologia.

Llegeix més
CINC